BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/BXD-PTĐT
V/v Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo phân cấp.

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Ngày 25/10/2010, Thủ tướng Chính phủđã ban hành Quyết định 1961/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng caonăng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo,chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 – 2015”. Theo đó, mục tiêu đề ra đếnnăm 2015, 100% công chức lãnh đạo đương nhiệm, công chức đô thị từ loại V trởlên, công chức lãnh đạo, chuyên môn các cơ quan tham mưu giúp ủy ban nhân dâncác cấp quản lý xây dựng và phát triển đô thị được đào tạo, bồi dưỡng, bổ sungcập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý xây dựng và phát triển đôthị. Nội dung đào tạo tập trung vào các lĩnh vực như: quy hoạch xây dựng pháttriển đô thị và nông thôn; quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật, môi trường đôthị và các vấn đề do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu; quản lý đô thị;bảo tồn di sản đô thị; quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản; tàichính xây dựng đô thị. Thời gian đào tạo: từ 05 đến 10 ngày làm việc.

Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ chủtrì, phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xâydựng kế hoạch, dự toán kinh phí đào tạo bồi dưỡng về quản lý xây dựng và pháttriển đô thị hàng năm để tổng hợp và thống nhất quản lý. Để triển khai nhiệm vụtrên, Bộ Xây dựng đang lập chương trình đào tạo, bồi dưỡng bao gồm:

- Nội dung chương trình đào tạo, bồidưỡng;

- Biên soạn và xuất bản giáo trìnhđào tạo, bồi dưỡng;

- Chủ trì tổ chức đào tạo cho 5 nhómđối tượng: Phú Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, thị xó thuộc tỉnh; Chủ tịch,Phú Chủ tịch Ủy ban nhõn dõn quận, huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng, Phó phũng chuyên môn thuộc các sở xây dựng, quyhoạch – kiến trúc, giao thông thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Trưởng, Phó phũng quản lý đô thị, công thương thuộc quận, huyện, thành phố, thịxó;

- Tổ chức các lớp đào tạo thí điểmvà tập huấn, bồi dưỡng giảng viên.

Để phối hợp thực hiện, Bộ Xây dựngđề nghị ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạchđào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp với các nội dung chính sau:

1. Đề xuất nhu cầu đào tạo, bồidưỡng cán bộ hàng năm giai đoạn 2011- 2015 theo các nhóm đối tượng. (Số liệuthống kế theo mẫu tại Phụ lục 1).

2. Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡngcán bộ hàng năm giai đoạn 2012 - 2015 đối với những nhóm đối tượng do địaphương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.

- ủy ban nhân dân các tỉnh/ thànhphố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 3 nhóm đốitượng: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xó của cỏc thành phố trựcthuộc Trung ương và thành phố, thị xó thuộc tỉnh; Chủ tịch, Phú Chủ tịch Ủy bannhõn dõn thị trấn; Công thức địa chính – xây dựng – đô thị và môi trườngphường, thị trấn và công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trườngxó thuộc thành phố, thị xó.

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gồmcác nội dung chính như sau:

+ Thời gian đào tạo, bồi dưỡng;

+ Quy mô lớp, số lượng lớp;

+ Số tài liệu đào tạo, bồi dưỡngtheo nhu cầu (tương ứng với số lượng cán bộ được đào tạo);

+ Sắp xếp cơ sở đào tạo, tổ chức đàotạo, bồi dưỡng;

+ Nhu cầu giảng viên (số lượng giảngviên hiện có theo khả năng của địa phương và nhu cầu giảng viên cần huy động từBộ Xây dựng hoặc từ các địa phương khác);

+ Dự trù kinh phí tổ chức các phầnviệc nêu trên.

(Tổng hợp các số liệu chính của kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng theo mẫu tại Phụ lục 2).

3. Kế hoạch phối hợp tổ chức đào tạotheo các năm đối với 5 nhóm đối tượng do Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện đào tạo,bồi dưỡng:

- Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện đàotạo, bồi dưỡng 5 nhóm đối tượng: Phú Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhõn dõn thành phố, thị xóthuộc tỉnh; Chủ tịch, Phú Chủ tịch Ủy ban nhõn dõn quận, huyện thuộc thành phốtrực thuộc Trung ương; Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng, Phó phũng chuyờn mụnthuộc cỏc sở xõy dựng, quy hoạch – kiến trỳc, giao thụng thuộc cỏc tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương; Trưởng, Phó phũng quản lý đô thị, công thương thuộcquận, huyện, thành phố, thị xó.

- Kế hoạch phối hợp tổ chức đào tạo,bồi dưỡng gồm các nội dung chính như sau:

+ Đề xuất nhu cầu và thời gian đàotạo (sẽ có sự điều tiết, phối hợp với kế hoạch tổ chức đào tạo của Bộ);

+ Địa điểm đào tạo (nêu khả năng sắpxếp cơ sở đào tạo tại địa phương);

+ Dự kiến về số lượng tài liệu;

+ Khả năng về giảng viên tại địaphương;

+ Dự trù kinh phí: chi phí cho họcviên, cơ sở đào tạo, giảng viên, công tác phí (ăn, ở, đi lại (nếu có)), chi phítài liệu...

Theo kế hoạch dự kiến năm 2011, BộXây dựng sẽ tổ chức 01 lớp bồi dưỡng cho giảng viên và 02 lớp đào tạo, bồidưỡng thí điểm tại Hà Nội với quy mô trung bình 50 cán bộ/lớp, cụ thể như sau:

- Lớp thứ nhất: Đào tạo bồi dưỡngđội ngũ giảng viên về kiến thức chuyên môn và phương pháp giảng dạy nhằm đảmbảo đủ năng lực để tham gia giảng dạy các khóa về quản lý xây dựng và pháttriển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn2011 - 2015. Thời gian: 10 ngày (100 tiết). Học viên chủ yếu là các giảng viêncủa Học viện, các cơ sở Viện nghiên cứu và trường đại học...

- Lớp thứ hai: Đào tạo bồi dưỡng vềquản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với lãnh đạo Sở Xây dựng, Quy hoạch -Kiến trúc, Giao thông thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thờigian: 5 ngày (50 tiết).

- Lớp thứ ba: Đào tạo bồi dưỡng vềquản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy bannhân dân quận, huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian: 10 ngày(100 tiết).

Để có cơ sở tổng hợp tình hình thựchiện Đề án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dâncác tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương:

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch đàotạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối vớicông chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp hàng năm giai đoạn 2011 - 2015 vàgửi báo cáo về Bộ Xây dựng (Cục Phát triển đô thị) trước ngày 31/5/2011 để tổnghợp. Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại 04 39747695, fax04 39747421.

- Giao một đơn vị là cơ quan đầu mốitriển khai đề án và thông báo về Bộ Xây dựng để thuận tiện phối hợp và trao đổitrong quá trình thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để b/c);
TTr. Trịnh Đình Dũng (để b/c);
Vụ TCCB; HV Cán bộ QLXD&ĐT;
Lưu VT, PTĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
Phan Thị Mỹ Linh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 04/BXD-PTDT xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực