BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/BXD-VLXD
V/v xác nhận gạch Carbon grafit trong nước chưa sản xuất được.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần hóa chất phân bónLào Cai

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 02/CVBXD-LFC ngày03/01/2014 và các hồ sơ đính kèm của Công ty cổ phần hóa chất phân bón Lào Caivề việc xác nhận vật tư trong nước chưa sản xuất được. Sau khi nghiên cứu, BộXây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 04/2012/TT-BKH ngày 13/01/2012 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu,thuế giá trị gia tăng; Căn cứ thiết kế Dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất axitPhotphoric trích ly 100.000 tấn/năm và phân lân giàu (TSP) 100.000 tấn/năm đãđược UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Giấy chứng nhận đầu tư số 12 121 000 360chứng nhận ngày 05/10/2012; Căn cứ các tính năng kỹ thuật, thành phần hóa họcvà kích thước sản phẩm các loại gạch Carbon grafit trong hợp đồng số 43/LFC củaCông ty cổ phần hóa chất phân bón Lào Cai ký ngày 05/12/2013 với bên bán WugangRefractory Co.,Ltd.

Bộ Xây dựng xác nhận gạch Carbon grafit Công ty cổ phần hóachất phân bón Lào Cai nhập khẩu theo hợp đồng nêu trên là các loại gạch Carbongrafit trong nước chưa sản xuất được.

Trên đây ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty cổ phần hóa chấtphân bón Lào Cai nhập khẩu mặt hàng gạch carbon grafit theo quy định hiệnhành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để BC);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;
- Lưu VP, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Văn Bắc