UBND TỈNH BẠC LIÊU
SỞ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/SCT-QLTM
V/v cấp giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá.

Bạc liêu, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kínhgởi: Phòng Công Thương các huyện và Phòng Kinh Tế thị xã Bạc Liêu.

Thực hiện Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một sốđiều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuấtkinh doanh rượu và Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ CôngThương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

Theo quy định về thẩm quyền, hồsơ, trình tự và thủ tục cấp giấy phép tại 02 Thông tư nêu trên, Phòng CôngThương huyện và Phòng Kinh Tế thị xã là cơ quan cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ(hoặc đại lý bán lẻ) rượu, thuốc lá đối với thương nhân kinh doanh trên địa bànmình quản lý.

Riêng lĩnh vực sản xuất rượu thủcông nhằm mục đích kinh doanh, Phòng Công Thương huyện và Phòng Kinh Tế thị xãlà cơ quan cấp giấy phép sản xuất cho tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất trênđịa bàn mình quản lý. (Kể từ ngày 01/01/2010, tổ chức, cá nhân sản xuất rượuthủ công nhằm mục đích kinh doanh phải có giấy phép sản xuất rượu thủ công).

Sở Công Thương Bạc Liêu đề nghịPhòng Công Thương các huyện và Phòng Kinh Tế thị xã Bạc Liêu triển khai thựchiện đúng theo tinh thần hướng dẫn của 2 thông tư trên. kể từ ngày 20/01/2009việc cấp giấy phép bán lẻ rượu và thuốc lá thuộc thẩm quyền của Phòng CôngThương các huyện và Phòng Kinh Tế thị xã.

Trong quá trình thực hiện cóvướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh về Sở Công Thương (PhòngQuản lý Thương mại), đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thị xã Bạc Liêu.

Điện thoại:3953393, fax:3824890.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như kính gởi;- Lưu VT; QLTM

GIÁM ĐỐC