THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------
V/v: Triển khai thực hiện dự án xây dựng đường 2,5 quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 8546/UBND-KH &ĐT ngày 12 tháng 11 năm 2013), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 17760/BTC-ĐT ngày 23 tháng 12 năm 2013) về việc triển khai thực hiện dự án xây dựng đường 2,5 quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Dự án khác (là dự án do Nhà đầu tư thực hiện theo thỏa thuận trong Hợp đồng BT) để Nhà đầu tư thực hiện đồng thời với dự án đầu tư xây dựng đường 2,5 quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT.
2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện Hợp đồng BT đối với Dự án này theo quy định, đảm bảo hài hòa lợi ích và hiệu quả đầu tư./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3). Hong (21 b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải