TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT & THỐNG KÊ HQ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 040/CNTT-CNTT
V/v cập nhật thông tin các phương tiện vận tải quá hạn trên hệ thống Quản lý phương tiện vận tải XNC đường bộ

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

Cục Hải quan các tỉnh: Hà Giang; Điện Biên; Lào Cai; Lạng Sơn; Quảng Ninh; Thanh Hóa; Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Bình; Quảng Trị; Thừa Thiên Huế; Gia Lai – Kon Tum; Tây Ninh; Đắk Lắk; Long An; Kiên Giang; Đồng Tháp; An Giang; Quảng Nam; Bình Phước; Cao Bằng.

Trong quá trình kiểm tra, vận hành hệ thống Quản lý phươngtiện vận tải xuất nhập cảnh đường bộ. Cục CNTT & Thống kê nhận thấy trên hệthống hiện còn nhiều phương tiện vận tải tạm nhập tái xuất và phương tiện vậntải tạm xuất tái nhập chưa thanh khoản trên hệ thống (Gửi kèm: Mỗi cục gửi kèmmột danh sách các phương tiện quá hạn thời gian lâu nhất, thông tin cụ thể đềnghị tham khảo trên hệ thống). Cục CNTT & Thống kê HQ đề nghị các Cục Hảiquan tỉnh, thành phố tiến hành đối chiếu, kiểm tra đối với những phương tiện đãtái xuất hoặc tạm nhập tại cửa khẩu thuộc đơn vị mình quản lý để cập nhật đầyđủ dữ liệu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệCục CNTT & Thống kê HQ theo số điện thoại 04.8271815 để nhận được sự hỗ trợkịp thời.

Cục CNTT & TK Hải quan xin thông báo để các Cục Hải quantỉnh, thành phố biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trần Hiệu