BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/BKHCN-VP
V/v Thực hiện mẫu phiếu trình mới và chế độ báo cáo tuần, tháng.

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Cácđơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Quy chế làm việc của Bộ Khoa học và Côngnghệ và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ,công chức, viên chức và các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình giải quyết côngviệc, Văn phòng Bộ đã xây dựng và hoàn thiện mẫu Phiếu trình giải quyết côngviệc, mẫu Báo cáo công tác tuần, Báo cáo công tác tháng của các đơn vị thuộc Bộ.

Văn phòng Bộ xin gửi tới các đơn vị mẫu Phiếu trìnhgiải quyết công việc và các mẫu Báo cáo công tác tuần, Báo cáo công tác thángđể chính thức áp dụng từ ngày 07 tháng 01 năm 2013 (file các mẫu nêu trênđược đăng tải trên Website: www.most.gov.vn).

Trong quá trình sử dụng các mẫu trên, Văn phòng Bộxin lưu ý các đơn vị quán triệt thực hiện một số nội dung sau:

1. Phiếu trình:

Mẫu Phiếu trình mới được bổ sung thêm phần chữ kýcủa chuyên viên xử lý công việc và Lãnh đạo Phòng (đối với các đơn vị có cấpPhòng).

Khi áp dụng mẫu, đề nghị các đơn vị lưu ý điền đầyđủ thông tin liên quan đến chuyên viên xử lý hồ sơ (họ và tên, số điện thoạiliên hệ và chữ ký) và không để phần Quyết định của Lãnh đạo Bộ ở một trangriêng biệt.

Ngoài ra, cần điền đủ ngày tháng năm của Phiếu trìnhvà dưới các chữ ký.

2. Báo cáo tuần:

Đề nghị các đơn vị trong thành phần dự giao ban tuầnchuẩn bị báo cáo tuần vào gửi về cho Phòng Tổng hợp (bản cứng có chữ ký củaLãnh đạo đơn vị và qua hòm thư điện tử [email protected]) trước 15 giờ ngày thứSáu hàng tuần.

3. Báo cáo tháng:

Đề nghị các đơn vị trong thành phần dự giao ban thángchuẩn bị báo cáo tháng và gửi về cho Phòng Tổng hợp (bản cứng có chữ ký củaLãnh đạo đơn vị và qua hòm thư điện tử) trước ngày 23 hàng tháng để kịp tổnghợp gửi Văn phòng Chính phủ theo Quy chế làm việc của Chính phủ. Kết quả côngviệc của những ngày còn lại của tháng sẽ chuyển sang báo cáo ở kỳ tiếp theo.

Trong quá trình thực hiện, Văn phòng Bộ sẽ tiến hànhtheo dõi, tổng hợp đánh giá việc thực hiện của các đơn vị để báo cáo Lãnh đạoBộ.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quán triệt và chỉ đạocán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung nêutrên. Trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời traođổi với Văn phòng Bộ để phối hợp xử lý.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Công Tạc


Mẫu 1 (Một đơn vịtrình)

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đơn vị trình:…………………….

Hà Nội, ngày tháng năm

PHIẾU TRÌNH GIẢIQUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi:………………………………

Vấn đề trình:

Văn bản trình kèmtheo:

TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN ĐÃ XỬ LÝ

ĐƠN VỊ TRÌNH KÝ

Chuyên viên thụ lý

Lãnh đạo cấp phòng, ban (nếu có)

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký)

- Họ tên: Nguyễn Văn A

- Điện thoại: 12345; 091…

ngày tháng năm

(Ký và ghi rõ chức vụ, họ tên)

ngày tháng năm

(Ký và ghi rõ chức vụ, họ tên)

ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH CỦA LÃNH ĐẠO BỘ

ngày tháng năm

Mẫu 2 (Nhiều đơnvị đồng trình)

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đơn vị trình:…………………….

Hà Nội, ngày tháng năm

PHIẾU TRÌNH GIẢIQUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi:………………………………

Vấn đề trình:

Văn bản trình kèmtheo:

TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN ĐÃ XỬ LÝ

ĐƠN VỊ TRÌNH KÝ

Chuyên viên thụ lý

Lãnh đạo cấp phòng, ban (nếu có)

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký)

- Họ tên: Nguyễn Văn A

- Điện thoại: 12345; 091…

ngày tháng năm

(Ký và ghi rõ chức vụ, họ tên)

ngày tháng năm

(Ký và ghi rõ chức vụ, họ tên)

ngày tháng năm

Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Đơn vị………………

Đơn vị..................

(Ký và ghi rõ chức vụ, họ tên)

ngày tháng năm

(Ký và ghi rõ chức vụ, họ tên)

ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH CỦA LÃNH ĐẠO BỘ

ngày tháng năm

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------
TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày tháng năm

BÁO CÁO CÔNG TÁCTUẦN

(từ ngày … tháng… năm … đến ngày ... tháng ... năm...)

1. Tình hình triển khai thựchiện các Đề án trình Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và côngtác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Khoahọc và Công nghệ.

(Báo cáo tiến độ triển khaicác Đề án và nhiệm vụ được phân công).

2. Tình hình thực hiện cácnhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao tại các văn bản đến Bộ.

(Báo cáo tiến độ triển khaicác nhiệm vụ được giao).

3. Tình hình triển khai cácnhiệm vụ khác.

(Báo cáo tiến độ triển khaicác nhiệm vụ được giao).

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng ... (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ (để tổng hợp);
- Lưu:..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------
TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày tháng năm

BÁO CÁO

Công tác tháng… năm …

I. Kết quả thựchiện công tác tháng…

Nêu khái quát tìnhhình triển khai nhiệm vụ trong tháng và kết quả công tác nổi bật.

1. Việc triển khai thựchiện các Đề án trình Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Nêu tên Đề án và tình hình triểnkhai thực hiện Đề án trong tháng báo cáo. (các công việc đã thực hiện, đặcbiệt là các kết quả nổi bật).

- Các khó khăn, vướng mắc trongquá trình triển khai và đề xuất, kiến nghị.

2. Công tác xây dựng kếhoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN)

- Công tác xây dựngkế hoạch (hướng dẫn kế hoạch của ngành KH&CN: tiến độ triển khai,kết quả triển khai, việc phối hợp với các Bộ, ngành để xây dựng kế hoạch; việchướng dẫn xây dựng kế hoạch cho các Bộ, ngành và địa phương; triển khai xâydựng dự toán ngân sách).

- Công tác phânbổ kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện (tiến độ phân bổ, ).

- Công tác quảnlý các nhiệm vụ cấp nhà nước (tuyển chọn, xét chọn, giao nhiệm vụ, kiểm tra vàđánh giá, nghiệm thu).

- Các khó khăn, vướng mắc trongquá trình triển khai và đề xuất, kiến nghị.

3. Kết quảthực hiện các nhiệm vụ khác

Báo cáo kết quả triển khai cácnhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị như: tuyên truyền, phổbiến pháp luật về KH&CN; đào tạo, nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lývề KH&CN; công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực được phân công; công táctriển khai các đề án cấp Bộ; các văn bản được phân công chủ trì soạn thảo đãđược cấp có thẩm quyền ban hành trong tháng...

- Các khó khăn, vướng mắc trongquá trình triển khai và đề xuất, kiến nghị.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâmcủa tháng tiếp theo

1. Việc triển khaithực hiện các Đề án trình Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Công tác xây dựng kế hoạch và tổchức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN.

3. Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng ... (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ (để tổng hợp);
- Lưu:..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ