BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầukhí

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 820/TKDK-TMHĐ ngày02/6/2015 của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (Tổng Công ty) đề nghị hướngdẫn hoạt động xây dựng liên quan đến việc đơn vị tư vấn quản lý dự án tham gia công tác tư vấn thiết kế bảnvẽ thi công. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc quy định về đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu tại Khoản 4 Điều 2Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (dưới đây viết tắt làNghị định 63/2014/NĐ-CP ) chỉ điều chỉnh mối quan hệ giữa chủ đầu tư, bên mời thầuvới các nhà thầu và mối quan hệ của các nhà thu cùng tham gia một gói thầu; không điều chỉnh mối quan hệgiữa chủ đầu tư với nhà thuphụ hoặc nhà thầu chính với nhà thầu phụ.

2. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì Nhà thầu tưvấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án,gói thầu bao gm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khảthi, lập báo cáo nghiên cukhả thi, lập hồ sơ thiết kế kthuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Căn cứ giải trình của Tổng Công ty thì việc Tổng Công tyliên danh với nhà thầu khác để thực hiện tư vấn quản lý dự án, đồng thời làm thầuphụ thực hiện tư vấn thiết kế bản vẽ thi công cho nhà thầu chính đối với Dự ánđó là phù hợp với các quy định nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng Công tynghiên cứu, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐXD (PHV).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Bùi Trung Dung