BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 05/BXD-HĐXD
V/v: Thực hiện trình tự thủ tục XDCB đối với các công trình cấp bách áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Hà Nội, ngày 7 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1049/XD-KTGD ngày12/12/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình đề nghị hướng dẫn Thực hiện trình tựthủ tục xây dựng cơ bản đối với các công trình cấp bách áp dụng hình thức chỉđịnh thầu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trình tự và các thủ tục phải thực hiện sau khi có quyết địnhcho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu được quy định tại Điều 41 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn về quy trình chỉ định thầu.

Tuy nhiên, đối với các công trình khẩn cấp cần phải tổ chứcthi công ngay để phục vụ cho các tình huống cấp bách thì được thực hiện theohướng dẫn tại Điều 13 Nghị định 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ.

Trình tự thủ tục bắt buộc phải thực hiện tiếp theo ngay saukhi thi công xây dựng công trình được hướng dẫn tại Điều 14; hình thức tạm ứngvốn và thanh quyết toán được thực hiện theo Điều 15 Nghị định 71/2005/NĐ-CP củaChính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnhHoà Bình nghiên cứu thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện