BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/BXD-VLXD
V/v: Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

Kínhgửi: Sở Xây dựng Vĩnh Long

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 1691/SXD-QLXD ngày 18/12/2014 của Sở Xây dựng Vĩnh Long về việc khó khăn,vướng mắc trong triển khai thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD quy định sửdụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xâydựng hướng dẫn thực hiện như sau:

Việc sử dụng vật liệu xây khôngnung là góp phần bảo vệ an ninh lương thực, tiết kiệm tài nguyên và giảm lượngkhí thải CO2. Ngoài ra, việc sử dụng phế thải của các ngành công nghiệp để sảnxuất vật liệu xây không nung cũng góp phần giảm một lượng đáng kể các chất thảirắn ra môi trường.

Hiện tại, đã có đầy đủ hànhlang pháp lý cho việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xâydựng như: tiêu chuẩn sản phẩm; hướng dẫn lập định mức, dự toán; hướng dẫn thicông và nghiệm thu…Vật liệu xây không nung hiện nay có nhiều chủng loại như:gạch bê tông; gạch bê tông khí chưng áp (AAC); gạch bê tông bọt… Chất lượng cácchủng loại vật liệu xây không nung hiện nay đã đáp ứng được yêu cầu của cáctiêu chuẩn kỹ thuật.

Đối với công trình nhà làm việckiêm kho và các hạng mục phụ trợ Chi nhánh Agribank Khu công nghiệp Hòa Phú cócác hạng mục cần sự an toàn đặc biệt thì cần phải có thiết kế riêng để đáp ứngđược tính an toàn. Việc lựa chọn chủng loại vật liệu xây không nung cho phù hợpvới yêu cầu của từng hạng mục sẽ hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu về an toànđối với công trình xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng về khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD về việc quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng làmcơ sở cho Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh về việc sử dụng vật liệu xây khôngnung trên địa bàn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VT, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Phạm Văn Bắc