TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 05/CCTTHC
V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướngChính phủ giao (Công văn số 2026/TTg-TCCV ngày 21 tháng 11 năm 2008), Tổ côngtác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã xâydựng mẫu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện đề án 30 tại bộ, địa phương (xinđính kèm).

Tổ công tác chuyên trách cảicách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí định kỳtrước ngày 25 hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thựchiện đề án 30 tại bộ, địa phương mình theo mẫu báo cáo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- TCTCT: Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên;
- Lưu VT, CCTTHC (5).

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Nguyễn Xuân Phúc

MẪU

BÁOCÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 TẠI BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
(Ban hành kèm theo công văn 05/CCTTHC , ngày 06 tháng 01 năm 2009)

BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ …….
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: /

Hà Nội, ngày tháng năm 2008

BÁO CÁO

Tìnhhình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ/cơ quan ngang Bộ

Kỳbáo cáo: từ ngày ……đến ngày …..

1. Kết quả thống kê TTHC: ghirõ số lượng TTHC đã được thống kê, số lượng TTHC còn phải thống kê.

STT

Tên đơn vị thống kê

Số lượng TTHC đã thống kê(1)

Số lượng TTHC còn phải thống kê

Số lượng hồ sơ đã được nhập vào Máy xén

Ghi chú

2. Những thủ tục hành chính cầntiếp tục được thống kê bao gồm: thủ tục hành chính mới được ban hành; thủtục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung những thủ tục hành chính đã đượcthống kê và hồ sơ được nhập vào Máy xén.

3. Những thủ tục hành chính đãđược thống kê và hồ sơ được nhập vào Máy xén hiện hết hiệu lực thi hành do đượcthay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản quy định thủ tục đó đã hết hiệu lực.

4. Kết quả rà soát thủ tục hànhchính: nêu cụ thể số lượng thủ tục hành chính đã được rà soát; những thủ tụchành chính đã được sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa theo thẩm quyền; những thủtục hành chính đề nghị sửa đổi, bổ sung – nội dung này chỉ áp dụng khi ràsoát thủ tục hành chính (giai đoạn 2 của Đề án 30).

5. Kết quả thực thi các kiếnnghị về đơn giản hóa thủ tục hành chính – nội dung này chỉ áp dụng khi thựchiện giai đoạn 3 của Đề án 30.

6. Những thay đổi về tổ chức,nhân sự của Tổ công tác 30.

7. Những công việc dự kiến tiếnhành triển khai: ghi rõ nội dung công việc và thời gian dự kiến hoàn thành.

8. Vướng mắc, khó khăn, tồn tạicần giải quyết: ghi rõ các vướng mắc về nhân sự, trang thiết bị, kỹthuật,…(nếu có) và biện pháp giải quyết của Bộ trưởng/Thủ trưởng cơ quan bộ.

9. Đề xuất, kiến nghị: nêucác kiến nghị cụ thể với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác chuyêntrách của Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Tổ Công tác CT của TTgCP (để tổng hợp);
- Bộ trưởng/TTCQNB, các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu TCT 30, VT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn A

(1) Chỉ bao gồm nhữngTTHC được thống kê theo đúng hướng dẫn của TCTCT, không bao gồm những biểu mẫu1 phải trả về làm lại.

MẪU

BÁOCÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐTRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo công văn 05/CCTTHC , ngày 06 tháng 01 năm 2009)

ỦY BAN NHÂN DÂN …….
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: /

Hà Nội, ngày tháng năm 2009

BÁO CÁO

Tìnhhình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương

Kỳbáo cáo: từ ngày ……đến ngày …..

1. Kết quả thống kê TTHC: ghirõ số lượng TTHC đã được thống kê, số lượng TTHC còn phải thống kê.

STT

Tên đơn vị thống kê

Số lượng TTHC đã thống kê(1)

Số lượng TTHC còn phải thống kê

Số lượng hồ sơ đã được nhập vào Máy xén

Ghi chú

2. Những thủ tục hành chính cầntiếp tục được thống kê bao gồm: thủ tục hành chính mới được ban hành; thủtục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung những thủ tục hành chính đã đượcthống kê và hồ sơ được nhập vào Máy xén.

3. Những thủ tục hành chính đãđược thống kê và hồ sơ được nhập vào Máy xén hiện hết hiệu lực thi hành do đượcthay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản quy định thủ tục đó đã hết hiệu lực.

4. Kết quả rà soát thủ tục hànhchính: nêu cụ thể số lượng thủ tục hành chính đã được rà soát; những thủ tụchành chính đã được sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa theo thẩm quyền; những thủtục hành chính đề nghị sửa đổi, bổ sung – nội dung này chỉ áp dụng khi ràsoát thủ tục hành chính (giai đoạn 2 của Đề án 30).

5. Kết quả thực thi các kiếnnghị về đơn giản hóa thủ tục hành chính – nội dung này chỉ áp dụng khi thựchiện giai đoạn 3 của Đề án 30.

6. Những thay đổi về tổ chức,nhân sự của Tổ công tác 30.

7. Những công việc dự kiến tiếnhành triển khai: ghi rõ nội dung công việc và thời gian dự kiến hoàn thành.

8. Vướng mắc, khó khăn, tồn tạicần giải quyết.

9. Đề xuất, kiến nghị: nêucác kiến nghị cụ thể với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác chuyêntrách của Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- TTgCP (để b/c);
- Tổ Công tác CT của TTgCP (để tổng hợp);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND;
- Lưu TCT 30, VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn A

(1) Chỉ bao gồm nhữngTTHC được thống kê theo đúng hướng dẫn của TCTCT, không bao gồm những biểu mẫu1 phải trả về làm lại.