CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 05/CP-KTTH
V/v chế độ thuế nhập khẩu áp dụng cho hàng hóa Hoa Kỳ vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2000

Kính gửi:

- Bộ Thương mại
- Bộ Ngoại giao
- Bộ Tài chính
- Tổng cục Hải quan

Xét đề nghị của Bộ Thương mại tại công văn số 0139/TM-XNKngày 16 tháng 12 năm 1999 về chế độ thuế nhập khẩu áp dụng cho hàng hóa có xuấtxứ từ Hoa Kỳ. Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý tiếp tục gia hạn chế độtối huệ quốc (thuế suất thuế nhập khẩu tối huệ quốc) áp dụng đối với hàng hóacó xuất xứ từ Hoa Kỳ nhập khẩu vào Việt Nam trong thời gian đàm phán tiếp Hiệpđịnh thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.

K/T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng