TÒA ÁN NHÂN DÂN
TI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

S: 05/TA-KHTC
V/v x ngân sách cui năm và lp báo cáo quyết toán m 2011

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan thường trực Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh;
- Báo Công Lý.

Cănc Ngh đnh s60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 ca Chính ph qu y đnhchi tiết và ng dn thi hànhLut Ngânsách nhà c;

Cănc Quyết đnh s 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 ca B Tài chính vê vic ban hành chế đ kế toán đơn v Hành chính s nghip và Thông s 185/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2010 ng dn b sung chế đ kế toán HCSN ban hành theoQuyết đnh19/2006/-BTC.

Cănc Thông 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 ca B Tài chính vvic Hưngdnxlý ngân sách cui năm và lp,báo cáo quyết toán ngânsách nhà c hàngnăm.

Đ c đơn v d toán thc hin tt công tác xlý ngân sách cui nămvàbáo o quyết toán ngân sách nhà nưc năm 2011 đưc thng nht, Tòa án nhân dân ti cao ngdn mt s đim v x lý ngânsách nhà nưc cuối năm và lp, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nưc năm 2011 như sau:

I. Công tác x lý nn sách cui năm:

1.Thờihn chi, tm ng ngân sách:

Thi hn chi, tm ng ngân sách (k c tm ng vn đu tư xây dựng cơ bn) đi vi các nhim v đưc b trí trong dư toán ngân sáchnăm 2011 đưc thc hin chm nht đến hết ngày 31/12/2011.

Thi hn đơn v s dng ngân sách (gm c ch đu tư) gửi h sơ, chng t rút dự toán chi ngân sách, tm ng ngân sách đến Kho bc Nhà nưc nơi giao dch chm nht đếnhết ngày 31/12/2011.

Trưng hp đã có khi lưng, công vic thực hin đến hết ngày 31/12/2011, thì thihn chi ngân sách đưc thc hin đến hết ngày 31/01/2012; thi hn s dng ngân sách (gm c ch đu tư) gửi h sơ, chng từ chi ngân sách (k c các khon tm ng) theo chế đ quy đnh đến Kho bc Nhà c nơi giao dchchm nht đến ngày 25/01/2012.

2. X lý s tài khon tin gi:

Số dư tài khon tingikinh phí ngân sách đến hết ngày 31/12/2011chưa sdng hoc s dng chưa hết không đưc chi tiếpvà b hy bỏ, tr trưng hp đưc cơ quan cóthm quyn quyết đnh cho chi tiếp.

3.Xlý sdư dự toán ngân sách:

a) Đến hếtngày 31/01/2012,dtoán ngân sáchgiao cho đơn v,dán, công trình ca s dng hoc s dngchưa hết khôngđưc chi tiếp và b hy b; tr các trưng hp qu y đnh ti Tiết b Đim 3, Mc I ca Công văn này và các trưng hp đưc B Tài chính chophép chi tiếp.Các trưng hp thuc din đưc xem xét, quyết đnh cho chi tiếp vào năm saugm:

- Các nhiệm vụ chi được bổ sung vào quýIV.

- Các nhiệm vụ chi khắc phục hậu quảthiên tai, hỏa hoạn.

- Vốn đối ứng của các dự án ODA, việntrợ không hoàn lại.

- Vốn đầu tư của các dự án đầu tư xâydựng cơ bản khác có các điều kiện sau:

+ Các d án đưc b trí vn theo quyết đnh đu tư đã đưc phê duyt đ hoàn thành đưa vào s dng(d ánnăm tiếp theo không b trí vn);

+ Các d án b trí vn đn , gii phóng mt bng mà pơng án và d toánđn bù, gii phòng mt bng đã đưc cơ quan cóthm quyn phê duyt.,

+ Các trưnghp cn thiết khác.

Vic xét chuynsdư d toán thc hin như sau:

- Các đơn v s dng ngân sách (gm c ch đu tư) có văn bn đ ngh, kèm theo tàiliu liên quan (đối vi chi tng xuyên còn kèm theo xác nhn ca Kho bc Nhà c nơi giao dch - bn chính, theoBius02/ĐVDT ban hành theocông văn này) gi v Tòa ánnhândânticao; Tòa án nhândânticao tng hp gửi B Tài chính đ xét chuyn (kèm theo tài liu liên quan, bng tng hp sdư d toán ca từng đơn v s dng ngân sách và bn xácnhnca Khobc nhà c nơi giao dch- bn chính).

- Thi hn gửi hồ sơ đ ngh xét chuyn v Phòng Qun ngân sách hành chínhsnghip - V Kế hoch Tài cnh chm nht ngày 05/ 02/2012.

Vic thc hin chuynsdư d toánsang năm 2012 đưc thực hinnhư sau:

-Trưng hp đưc cơ quan có thm quyn chp nhn bng văn bn cho chuyn s dư d toánsang ngân sách năm sau chi tiếp (gm c chi tng xuyên và chi đu tư), ncvào văn bn ca cơ quan có thm quyn, B Tài chính thc hin chuyn s dư d toán ngân sáchnăm 2011 sang d toánngân sách năm 2012.

- S dư d toán sau khi chuyn sang d toán năm 2012, khi s dng, hạch toán, quyếttoánvào ngânsáchnăm 2012theo chế đquy đnh.

Hết ngày 15/3/2012, các trưnghpkhông cóvăn bn ca cơ quan cóthmquynchp thun chi chuyn s dư d toánsang năm 2012 chi tiếp thì s dư d toán b hy b.

b) Số dư d toán ca các trưng hp đưc chuyn sang ngân sách năm sau chi tiếp theo chế đ quy đnh(cơ quan thm quynkhông phi xét chuyn) gm:

- Kinh phí giao thc hintự ch.

- Kinh phí giao hot đng tng xuyên ca đơn v s nghip công lp thc hin cơ chế tự ch tài chính.

- Kinh phí thc hin các cơng trình, d án, đ tài nghiên cu khoa hc công nghệ trong thi gian thc hin cơng trình, d án, đ tài đưc cấp có thm quyn giao hoc hp đng ký kết vi Ch nhim chương trình(có quyết đnh giao thc hin đ tài, thi gian thc hin trên 1 năm).

- Kinh phí thc hinci cách tinlương.

- Kinh phí h tr xây dựng văn bn quy phm pháp lut.

- Các khon kinh phí khác đưc phép tiếp tc s dngtheo chế đquy đnh. Vic chuyn s dư d toánca các trưnghp trên thc hin như sau:

- Chm nht đến ngày 10/02/2012, đơn v s dng ngân sách đi chiếu s dư d toán vi Kho bc nhà c nơi giao dchtheo biu s03/ĐVDT kèm theo công vănnày.

- Căn cvàokết qu đối chiếu sdưd toán,Kho bc Nhà nưcnơi giaodch có trách nhim thc hin chuynsdư d toán ngân sách nhà c năm 2011 sangd toánngân sáchnhà nưc năm 2012.

4. Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách:

Thi gian chnh lý quyết toán ngân sáchđếnhết ngày 31/01/2012.

5. X lý s tm ng sau thời gian chnh lý quyết toán ngân sách:

- Hết ngày 31/12/2011, các khon tm ng (gm c tm ng vn đu xây dựng cơbn) trong d toán theochế đ, nếu ca thanh toán thì đưc tiếp tc thanh toán trong thi gian chnh lý quyết toán và hch toán, quyết toán vào ngân sách năm 2011. Đơn v s dụngngân sách (gm c ch đu tư) có trách nhim thanh toán s tm ng vi Kho bc Nhà c trưc khi hết thi gian thi gianchnh lý quyết toánngân sách.

- Sau thi gian chnh lý quyết toán, s tm ng còn li (gi s dư tm ng) đưc xlý như sau:

+ Số dư tm ứng ca c trưng hp quy đnh ti Tiết b Đim 3, Mc I công văn này và tm ng vn đu xây dựng cơ bn theo chế đ quy đnh ca thu hi, đưc chuyn sangngânsách năm 2012 thanh toán, cơ quantàichính khôngphi xét chuyn.

Chm nht đến ngày 10/02/2012, đơn v s dng ngân sách (gm c ch đu tư) đối chiếu s dư tm ngvi kho bc Nhà nưc giao dch theo Biu 03/ĐVDT kèm theo công vănnày.

+ Sdư tmngchitngxuyênkhông đchngtừ thanhtoántrong thigian chnh lý quyết toán ca các trưng hp không đưc xét chuyn sang năm 2012 theo chế đquy đnh thì khôngđưc thanh toántiếp, tr trưng hp thuc din đưc xét chuyn quy đnh ti Tiết a Đim 3 Mc I công văn này và phi đưc cơ quan tài chínhchp thun bng vănbncho chuyn sang năm sau.

- Vic xét chuyn s dư tm ng đi vi c trưng hp thuộc diện xét chuyn thchin như sau:

Đơn v s dụng ngân sách có văn bn đ ngh đơn v d toán cp trên trc tiếp kèm theo các tài liu liên quan, bn xác nhnsdư tm ng ca Kho bc Nhà nưc nơi giao dch -Bnchính(theo biu02/ĐVDT kèm theo côngvănnày);

Thi hn gi h sơ đ ngh xét chuyn v Phòng Qun Ngân sách hành cnh sựnghip - V Kế hoch Tài chính chm nht ngày 05/ 02/2012.

Trưng hp B Tài chính chp thun bng văn bn cho chuyn s dư tm ứng sangngân sách năm sau thì Kho bc Nhà c nơi đơn v giao dch s gim tm ng ngân sách năm 2011, tăngtmng năm 2012, đng thi thc hin chuyn s dư d toán ngân sách năm2011 (tươngngstm ng) sangdtoán ngânsách 2012.

Hết ngày 15/3/2012, ctrưnghpkhôngcó schp thunbng văn bn ca cơquan tài chínhcho chuyns dư tm ứng ngân sách sang năm 2012, thì sdư tm ứng đó Khobc nhà nưc thực hin thu hi .

6. Chi chuyển nguồn ngân sách nhà nướcvà quyết toán chi theo niên độ ngân sách:

Số quyết toán chi ngân sách theo niênđộ hàng năm là số thực chi đã đủ thủ tục thanh toán trong niên độ ngân sáchtheo chế độ quy định và số chi chuyển nguồn sang ngân sách năm 2012 gồm:

- Số dư dự toán được chuyển sang ngânsách năm 2012.

- Sdư tmng đưc chuyn sangngân sách năm 2012.

- Sdư tài khon tin gi đưc chuyn sangngân sách năm 2012.

II.Côngtác quyết toán và báo cáo quyết tn ngân sách nhà nước năm 2011.

1. Hch tn, quyết tn ngun thc hin ci cách tin lương:

Ngunthc hin ci cáchtinlươngthuc ngânsáchnhà c đưccpcó thmquyn giao năm nào thì đưc chi và quyết toán vào ngân sách năm đó. Trưng hp ca chihết thì đưc x lý theo quy đnh ti Tiết b Đim 3 Mc Icông văn này.

2. Quyết toán chi ngân sách đi vi các chương trình, đ tài nghiên cu khoa hccông nghệ vàcác d án khác (gọi tt d án)cóthời gian thực hin trên 12 tháng:

- Trưng hp d án đưc qun lý theo cơ chế chi thưng xuyên thì quyết toán theochế đquy đnh v chi tng xuyên.

- Trưng hp d án đưc qun lý theo cơ chế chi đu thì quyết toán theo chế đ quyđnh v chi đu tư.

- S kinh phí đã quyết toán theo niên đ ngân sách hàng năm đưc theo i riêng và lũy kế hàng năm làm cơ s quyết toán toàn bdán khi hoàn thànhtheo quy đnh.

3.Trách nhiệm lập, báo cáo quyết toánngân sách năm 2011 của các đơn vị dự toán:

- Các đơn vị dự toán cấp 3 lập báo cáoquyết toán đầy đủ các biểu mẫu theo quy định hiện hành gửi về đơn vị dự toáncấp 2. Quyết toán các đơn vị cấp 2 phải khớp đúng với số liệu của các đơn vị dựtoán cấp 3 trực thuộc. Quyết toán của đơn vị dự toán cấp 3 phải khớp đúng vớisố thực chi theo kết quả kiểm soát chi tại kho bạc nhà nước nơi giao dịch.

- Trêncơ s báo oquyết toán ca các đơn v d toán cp 3, các đơn v d toáncp 2 lp và tng hp s liu quyết toán ca c đơn v trc thuc gửi v V Kế hoạch Tài chính - Tòa án nhân dân ti caotrưc ngày 15/03/2012.

4. X sai phm được phát hin trong quá trình xét duyt, thm định, thanh tra quyết toán ngân sách:

Khi duyt, thm đnh,thanh tra quyết toánngân sách năm 2011, nếu pháthin cáckhon chi sai chế đ không đ điu kin quyết toán thì x lý hoc kiến ngh x lý như sau:Nếuchi sai thì thu hi np ngân sáchnhàc, nếuchưa đ điu kin quyết toán thì phi hoànchnhquyết toán theo quy đnh.

5. Báo cáo thuyết minh quyết toán ngân sách:

Báo o thuyết minhquyết toán ngân sách ca các đơn v d toán phi gii trình rõ chi tiết nguyên nhân tăng, gim thu, chi đi vi tng nhim v, nh vực so vi d toán đưc cơquan có thm quyngiao, nh hình tiết kim và s dụngnguntiếtkim đó.

6. Mu biu quyết toán ngân sách nhànước năm 2011:

a) Đi với đơn v dự toán cp 2:

- Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phíđã sử dụng (Mẫu số B 02/CT-H );

- Báo cáo tổng hợp thu - chi hoạt động sự nghiệp và hoạt độngsản xuất kinh doanh (Mẫu số B 03/CT-H );

- Báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách và nguồn khác củađơn vị (Mẫu số B 04/CT-H );

- Báo cáo tổng hợp số dư dự toán, dư tạm ứng ngân sách năm2011 đề nghị xét chuyển sang năm 2012;

- Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện dự toán của các nhiệmvụ được chuyển sang năm sau(không phải xét chuyển);

- Bng tng hp kinh phí ca quyết toánnăm 2011chuyn sangnăm 2012;

- Báoothc hin kiến ngh ca kim toán, thanh tra. . .

- Báo cáo chi tiếtc ni dungthuc kinh phí tự chđưcchuyn sangnămsau(khôngphi xét chuyn);

- Báootng hp mt s ch tiêu đc thù;

- Báootng hp nh hìnhtăng, gim tài sn;

- Báocáo thuyết minh quyết toán trong báo cáo yêu cầu đơn vbáoo cụthnh hình s dng kinh phí chi con ngưi, ghi rõ đi tưng chi bng ngun m, thai sn, hưu (ghi chú tngtrưng hp thuc đi tưng trên nhưng không làm th tc nhn lương từ BHXH mànhntừ NSNN).

b) Đi với đơn v dự toán cp 3:

- Bng nđốitài khon năm 2011 (Mu B01-H);

- Tng hp nh hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã s dng (Mẫu sB02 -H);

- Báoochi tiết kinh phí hot đng (Mu F02-1H);

- Bảng đối chiếu dự toán kinh phí Ngân sách và bảng đối chiếutình hình sử dụng kinh phí Ngân sách tại kho bạc (Mẫu F02 - 3aH) đến 31/12/2011và bảng đối chiếu dự toán Ngân sách đến 31/01/2012 đối với các đơn vị có thanh toántrong thời gian chỉnh lý quyết toán;

- Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinhphí Ngân sách tại kho bạc (Mẫu F02-3bH);

- Báo cáo số dư dự toán, tạm ứng ngân sách năm 2011đề nghịxét chuyển năm 2012 (Biểu số 02/ĐVDT )

- Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyểnsang năm 2012 (không phải xét chuyển) của ngân sách trung ương (Biểu 03/ĐVDT );

- Báo cáo chi tiết kinh phí dự án (Mẫu F02- 2H) áp dụng chonhững đơn vị có dự án;

- Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuấtkinh doanh (Mẫu B03-H);

- Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản (Mẫu B04-H);

- Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu B 06-H);

- Báo cáo chi tiết các nội dung thuộc kinh phí tự chủ đượcchuyển sang năm sau;

- Báootiếp nhn vintr khônghoàn li (Mu 06-DA);

- Báoothc hin kiến ngh ca kim toán, thanh tra.

ĐnghTòa ánnhândâncptỉnh, Văn phòngTòaán nhândânti cao, Cơquantng trc Tòa án nhân dân ti cao ti Thành ph H Chí Minh, Báo Công lý tổ chức trinkhaithc hin. Trongquátrìnhthchin nếu cóvưng mc đơn vphnánhkpthivề Phòng Qun lý ngân sách hành chính s nghip - V Kế hoch tài chính đ xem xét, ng dn c th.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PCA Nguyễn Sơn (để báo cáo);
- Lưu Vụ KHTC,VP.

TL.CHÁNH ÁN
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Danh Tiếu

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 05/TA-KHTC xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán năm 2011