BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0549/TM-XNK

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2001

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0549/TM-XNK NGÀY 13 THÁNG 03 NĂM 2001 VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH SÁCH CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ ĐƯỢC HƯỞNG THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI CỦA VIỆT NAM

Kính gửi:
Đồng kính gửi

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Cơ quan TW của các đoàn thể
- Tổng cục Hải quan

Căn cứ Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998;

Căn cứ Thông báo số 06/LPQT ngày 5/3/2001 của Bộ Ngoại giao về Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Môn-đô-va về hợp tác kinh tế - thương mại;

Bộ Thương mại thông báo Cộng hoà Môn-đô-va thuộc danh sách các nước và vùng lãnh thổ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam ban hành kèm theo Công văn số 7280/1998/TM-PC ngày 31/12/1998 của Bộ Thương mại. Hàng hoá có xuất xứ từ Môn-đô-va được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ ngày 27/2/2001.

Bộ Thương mại đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan Trung ương của các đoàn thể phổ biến nội dung công văn này cho các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của mình biết và thực hiện.

Mai Văn Dâu

(Đã ký)