BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0564 TM/XNK

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2002

 

DANH SÁCH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GIAO HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAY XK SANG EU NĂM 2002

Mặt hàng: Quần (Cat.6)

Đơn vị: Chiếc

Stt

Tên doanh nghiệp

Số lượng hạn ngạch bổ sung

Ghi chú

1

Cty pin ắc quy Miền Nam (BCN)

1.400

HNCN

2

Cty dệt Phong Phú (BCN)

4.450

HNCN

3

Cty CP may và DV Hưng Long (BCN)

1.644

đã giao hàng ngày 20/3

4

Cty CP may Vĩnh Phú

5.000

đã giao hàng ngày 20/3

5

Cty may II Hưng Yên

9.205

đã giao hàng

 

Cty TEXTACO

3.600

đã sản xuất

 

Sở TM Tp. HCM

 

 

6

Cty may Nam Phú TNHH

11.000

đã giao hàng ngày 10/3

7

Cty may mặc Quảng Việt

7.000

đã giao hàng ngày 7/3

8

Cty Legamex

10.000

FOB

9

Cty TNHH E.land

2.960

HNCN

10

Cty SCAVI

5.000

HNCN

 

Sở TM Hà Nội

4.202

HNCN

 

Tổng cộng

65.461

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu