BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 057/XNK-TMQT
V/v thu hồi mã số TNTX thực phẩm đông lạnh của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh;
- Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính).

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)nhận được công văn số 10/CV-ST ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Công ty Cổ phầnsản xuất và thương mại Sơn Tùng (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số5700450589 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp) xin hoàn trả Giấychứng nhận mã số tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh số 37/BCT-XNK (MS-TNTX)ngày 13 tháng 06 năm 2013 được Bộ Công Thương cấp theo quy định của Thông tư số 05/2013/TT-BCT .

Để có cơ sở xem xét thu hồi Giấychứng nhận mã số tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh cho doanh nghiệp nêutrên, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị quý cơ quan tiếp tục phối hợp, xác nhận việcchấp hành những quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BCT của doanh nghiệp nêutrên. Cụ thể:

1. Tổng cục Hải quan xác nhận vềlượng hàng hóa doanh nghiệp đã tạm nhập về nhưng còn tồn đọng chưa tái xuất rakhỏi Việt Nam.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh: LạngSơn, Cao Bằng, Lào Cai, Quảng Ninh và Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh xác nhậncác nội dung sau:

- Các vi phạm về việc đảm bảo vệsinh môi trường trong quá trình vận chuyển, lưu giữ hàng thực phẩm đông lạnhcủa thương nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nơi thương nhân có kho/bãi và cáccửa khẩu tái xuất thuộc địa bàn các tỉnh nêu trên còn tồn đọng, chưa giải quyếtxong (nếu có).

- Việc duy trì đủ số tiền ký quỹcủa thương nhân đặt tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh theo quy định.

Văn bản trả lời xin được gửi về CụcXuất nhập khẩu, số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc qua địa chỉ email: [email protected]ước ngày 15 tháng 02 năm 2014.

Rất mong nhận được sự phối hợp củaquý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trần Tuấn Anh (để báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TMQT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thị Thu Hương