BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0571/TM-CATBD
V/v Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Thái Lan

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(Vụ Kinh tế Đối ngoại)

Sau buổi họp ngày 3 tháng 2 năm 2004 do Văn phòng Chính phủ chủ trì, chuẩn bị cho cuộc họp Nội các chung Việt Nam - Thái lan vào 20-22/2/2004, Bộ Thương mại đã nghiên cứu dự thảo Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Thái Lan và xin có ý kiến như sau:

1. Bộ Thương mại nhất trí với chủ trương ký Hiệp định Khung nói trên và tiến tới ký Chiến lược chung về Quan hệ Đối tác kinh tế Việt Nam - Thái Lan như đề cập tại dự thảo của phía Thái Lan.

2. Về một số lĩnh vực hợp tác đầu tư, sản xuất nêu ở Điều III, khoản 2.2, nên cân nhắc thêm vì có những lĩnh vực Thái Lan chưa có thể mạnh về mặt kỹ thuật (ví dụ: điện tử, ô tô và phụ tùng,...)

3. Về các điều khoản cụ thể:

- Điều III: khoản 2, mục 2.1: Đề nghị thêm “2.1.7: Cooperation on Promtion/Development of E-Commerce”, và thêm “2.1.8: Cooperation on Promtion/Activities related to Multilateral Trade Orgnisations/Mechanisms”

- Điều III, cuối cùng, đề nghị bổ sung “Other fields of cooperation and/or programmes of economic activities may be considered and adopted by mutual consent”

Bộ Thương mại xin gửi quý Bộ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Vũ Văn Trung