BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 0592/BCT-XNK
V/v kinh doanh chuyển khẩu xăng dầu

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

Bộ Công Thương nhận được công văn số 1877/HQQN-NV ngày 29tháng 12 năm 2008 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về thủ tục kinh doanh chuyểnkhẩu xăng dầu. Về việc này, Bộ Công Thương xin trao đổi như sau:

Hiện nay, xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, việcquản lý kinh doanh mặt hàng này, kể cả kinh doanh xuất nhập khẩu thực hiện theoquy định của các Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 và số 55/2007/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ.

Theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP thương nhânchỉ được kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép,sau khi có giấy phép của Bộ Công Thương.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP Bộ CôngThương đã có Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT ngày 3 tháng 1 năm 2008 về việc banhành Quy chế Xuất khẩu xăng dầu và Quy chế kinh doanh tạm nhập, tái xuất xăngdầu. Theo đó, chỉ những doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầuđược xuất khẩu xăng dầu. Việc xuất khẩu xăng dầu thực hiện theo giấy phép củaBộ Công Thương. Nghị định 65/2007/NĐ-CP không có nội dung quy định quản lý hoạtđộng kinh doanh chuyển khẩu xăng dầu.

Như vậy, xăng dầu là mặt hàng xuất khẩu theo giấy phép vànhập khẩu theo hạn mức tối thiểu Bộ Công Thương giao. Tuy nhiên, cơ chế quản lýkinh doanh xăng dầu mang tính đặc thù và đang trong giai đoạn chuyển đổi dầntheo nguyên tắc thị trường. Quy định giao hạn mức nhập khẩu tối thiểu và cấpgiấy phép đối với xăng dầu xuất khẩu từ nội địa như hiện nay nhằm bảo đảm antoàn nguồn cung trong nước và tránh tình trạng doanh nghiệp xuất khẩu hàng nhậpkhẩu đang được nhà nước bù lỗ hoặc doanh nghiệp khác đã chịu lỗ khi nhập khẩu.Về bản chất, việc kinh doanh chuyển khẩu không ảnh hưởng đến nguồn nội địa vàkhông liên quan đến việc bù lỗ của Nhà nước, doanh nghiệp hoàn toàn chịu tráchnhiệm về hiệu quả kinh doanh.

Hơn nữa từ trước đến nay, Bộ Công Thương chưa cấp giấy phépcho bất kỳ doanh nghiệp nào kinh doanh chuyển khẩu xăng dầu qua cửa khẩu ViệtNam vì giai đoạn trước năm 2006, việc kinh doanh chuyển khẩu xăng dầu qua cửakhẩu Việt Nam thực hiện theo Quyết định số 1311/QĐ-BTM ngày 31 tháng 10 năm1998 của Bộ Thương mại, thủ tục chuyển khẩu xăng dầu được giải quyết tại hảiquan cửa khẩu, không phải có giấy phép của Bộ Thương mại và không quy định điềukiện đối với doanh nghiệp; từ khi Nghị định số 12/2006/NĐ-CP có hiệu lực thihành, chưa doanh nghiệp nào gửi văn bản đề nghị cho phép kinh doanh chuyểnkhẩu.

Xuất phát từ tình hình trên, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chínhcăn cứ thực tế giám sát hải quan đối với hoạt động kinh doanh chuyển khẩu xăngdầu những năm vừa qua tại các cửa khẩu, xem xét có ý kiến về phương án kinhdoanh chuyển khẩu xăng dầu qua cửa khẩu Việt Nam không phải có giấy phép của BộCông Thương, thương nhân có nhu cầu kinh doanh chuyển khẩu xăng dầu qua cửakhẩu Việt Nam giải quyết thủ tục tại cơ quan hải quan, bảo đảm đúng nguyên tắcvà các quy định hiện hành đối với hoạt động kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa.

Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Bộ Công Thương (VụXuất nhập khẩu) trước ngày 01 tháng 2 năm 2009 để thống nhất hướng dẫn thựchiện. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương sẽ bổ sung thêm nội dung quy định về vấn đềnày vào khi trình Chính phủ bổ sung, sửa đổi Nghị định số 55/2007/NĐ-CP về kinhdoanh xăng dầu.

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Cơ quan.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên