BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/BTĐKT-VP
V/v cấp đổi hiện vật khen thưởng

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ (Phòng) Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Để đáp ứng nhu cầu cấp đổi hiện vậtkhen thưởng của các tập thể và cá nhân có hiện vật khen thưởng bị hư, hỏng hoặcmất, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn việc cấp đổi như sau:

1. Các hiện vật khen thưởng sẽ đượccấp đổi nếu bị hư, hỏng hoặc mất gồm:

- Bằng Huân chương kháng chiến,Bằng Huy chương kháng chiến, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tíchkháng chiến, Bằng có công với nước;

- Bằng Huân chương, Bằng Huychương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng Danh hiệu vinh dự nhà nước,Bằng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh.

2. Thủ tục cấp đổi như sau:

- Đối với Bằng bị hư, hỏng hoặc inấn sai, sót, Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương hoặc Vụ (Phòng) TĐKT các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương có Công văn đềnghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cấp đổi (kèm theo danh sách đề nghịcấp đổi và hiện vật cũ).

- Đối với Bằng bị mất hoặc sai doQuyết định khen thưởng ghi sai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương hoặc Thủ trưởng các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ươngcó Công văn gửi Thủ tướng Chính phủ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)giải trình lý do cấp đổi (kèm theo danh sách đề nghị cấp đổi và bằng in sai).

3. Ban Thi đua - Khen thưởng cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan chuyên trách công tác thi đua,khen thưởng các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tổng hợp danh sách đề nghịcấp đổi theo Biểu mẫu (Có biểu mẫu đính kèm), đảm bảo thông tin đầy đủ và chínhxác. Danh sách các trường hợp đề nghị cấp đổi hiện vật lập riêng theo cơ quanban hành Quyết định khen thưởng (Văn phòng Hội đồng Nhà nước, Văn phòng Hộiđồng Bộ trưởng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ).

4. Đề nghị các đơn vị tăng cườngđôn đốc, nhắc nhở việc bảo quản các hiện vật khen thưởng, tránh để hư hỏng hoặcthất lạc.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ, đơn vị thuộc Ban;
- Lưu VP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Vương Văn Đỉnh


DANH SÁCH

ĐỀNGHỊ CẤP ĐỔI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Công văn số: …./… ngày….tháng …..năm …... của ……………………………………..)

TT

Họ và tên

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Hiện vật đề nghị cấp đổi

Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành QĐ

Số sổ vàng

Người ký quyết định khen thưởng

Đơn vị trình khen

Lý do đổi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1.

2.

3.

4.