BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn về thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015.

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Đầu tưphát triển Thủy lợi Sông Nhuệ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 836/CTNS-KHKT ngày26/6/2015 của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệđề nghị hướng dẫn về thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình.Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Luật Xây dựng (2014) quy định việc quản lý hoạt động đầu tưxây dựng phù hợp với loại nguồn vốn sử dụng, theo đó vốn nhà nướcđược xác định theo quy định tại Khoản 44 Điều 4 của Luật Đấu thầu (2013) và vốnngân sách nhà nước được xác định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước(2002).

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì vốn trái phiếu củaChính phủ sử dụng tại Dự án Nâng cấp trục chính hệ thống thủy lợi sông Nhuệthuộc loại nguồn vốn nhà nước ngoài ngânsách.

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng thìđối với công trình thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, chủ đầu tưphê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trong trườnghợp thực hiện thiết kế theo trình tự 3 bước hoặc 2 bước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH mộtthành viên Đầu tư phát triển Thủy lợiSông Nhuệ xem xét, vận dụng đảm bảo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HĐXD (PTP)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn