BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 06/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 9 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên

Trả lời văn bản số 1123/SKHĐT-TĐĐT ngày 12/12/2008 của Sở Kếhoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xâydựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xâydựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình: Căn cứphần II, mục I Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng hướngdẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng côngtrình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005của Chính phủ thì: “Các dự án đã phê duyệt, dự án đang tổ chức thẩm định, dự ánđã thẩm định nhưng chưa phê duyệt, dự án đang triển khai thực hiện dở dang thìcác công việc tiếp theo thực hiện theo quy định trước khi Nghị định số16/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Trường hợp thấy cần thiết thực hiện cáccông việc chưa triển khai hoặc đang thực hiện dở dang cho phù hợp với quy địnhcủa Nghị định số 16/2005/NĐ-CP thì người quyết định đầu tư xem xét quyết địnhtheo nguyên tắc bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả của dự án, không làm gián đoạncác công việc”. Vì vậy, dự toán xây dựng công trình cho các khối lượng thi côngdở dang có thực hiện theo các qui định của Thông tư số 04/2005/TT-BXD (bao gồmcả việc chuyển tiếp áp dụng định mức dự toán xây dựng ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 sang áp dụng định mức dự toán xâydựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộtrưởng Bộ Xây dựng) hay không thuộc thẩm quyền của Người quyết định đầu tư.

2. Về Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xâydựng: Việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các gói thầuđã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thứcgiá hợp đồng theo đơn giá cố định. Theo đó, chỉ những hợp đồng xây dựng đã vàđang triển khai thực hiện theo hai hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thứcgiá hợp đồng theo đơn giá cố định trước ngày có hiệu lực của Thông tư số09/2008/TT-BXD mới thuộc phạm vi điều tiết của Thông tư này.

Đối với các gói thầu thực hiện chậm tiến độ: Thực hiện theohướng dẫn tại văn bản số 1565/TTg-KTN ngày 22/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ vềđiều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng; văn bản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008của Bộ Xây dựng điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng. Theo đó, đối với trườnghợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên nêu tại văn bản số 1123/SKHĐT-TĐĐT thìnội dung, phạm vi, phương pháp điều chỉnh do Người quyết định đầu tư quyếtđịnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên căn cứ ý kiến trên để tổchức thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh