BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ TĂNG CƯỜNG VĂN MINH CÔNG SỞ

Thực hiện Chỉ thị số 18 ngày 04tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo củaĐảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt,đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông và Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày08 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sản xuất, kinhdoanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, Bộ Công Thương đề nghịThủ trưởng các đơn vị quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức, ngườilao động thuộc Bộ Công Thương:

- Gương mẫu chấp hành các quy địnhkhi tham gia giao thông về sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, có nguồn gốc rõràng; không sử dụng mũ bảo hiểm một cách hình thức, đối phó, mũ không phải mũbảo hiểm, mũ giả mạo mũ bảo hiểm, mũ bảo hiểm không đạt chuẩn chất lượng, khôngđáp ứng yêu cầu bảo vệ người sử dụng.

- Không điều khiển phương tiện giaothông khi đã uống rượu, bia, đồ uống có cồn.

- Vận động gia đình và người thânthực hiện tốt các quy định về đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn và tích cực hưởngứng Chiến dịch Quốc gia về An toàn giao thông.

- Không uống rượu bia, các đồ uốngcó cồn khác trong giờ làm việc, khi thực hiện nhiệm vụ công vụ, kể cả vào buổitrưa hoặc ngày trực tại cơ quan.

- Không hút thuốc lá tại cơ quan vànơi công cộng.

Các Đơn vị, toàn bộ cán bộ, côngchức viên chức, người lao động thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng