TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/CT-TTHT
V/v: Đồng tiền ghi trên hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

Công ty LD Điều hành Côn Sơn
Địa chỉ: Lầu 11, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1
MST: 0302540266

Trả lời văn thư số 325/F &A/11 ngày 15.12.2011 của Côngty về đồng tiền ghi trên hóa đơn; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết c khoản 2 điều 3, tiết e khoản 2 điều 14, Thôngtư số 153/2010/TT-BTC ngày 28.9.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Hoá đơn xuất khẩu là hoá đơn dùng trong hoạt động kinhdoanh xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuếquan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thônglệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại.”

“Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quyđịnh của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD Mười nghìn đô la Mỹ

Người bán đồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoại tệ vớiđồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngânhàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồngViệt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước ViệtNam công bố tỷ giá.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty nếu được phépbán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật thì trên hóa đơn, tại các chỉtiêu “Đơn giá”, “Thành tiền” được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếngViệt, đồng thời phải ghi tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịchbình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Namcông bố tại thời điểm lập hóa đơn theo quy định nêu trên.

Trường hợp Công ty không được phép bán hàng, cung ứng dịchvụ thu tiền bằng ngoại tệ, khi lập hóa đơn đồng tiền ghi trên hóa đơn (cột “Đơngiá”, “Thành tiền”) không phải là đồng Việt Nam thì các hóa đơn này được xácđịnh là hóa đơn không hợp pháp, người mua nhận hóa đơn không được kê khai khấutrừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Cục Thuế TP. thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Ktra 1;
- P.Pháp Chế;
- Lưu: HC, TTHT
2625-214977

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh