BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/TCT-CC
V/v khảo sát hoạt động kinh doanh vận tải

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: CôngTy TNHH Grabtaxi
(Địa chỉ: 268 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế đang thực hiện Chương trình nghiêncứu quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải có sử dụng các giải phápcông nghệ thông tin. Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ thực hiện khảo sát đối với mộtsố doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải. Tổng cục Thuế thông báoChương trình khảo sát tại Công ty TNHH Grabtaxi như sau:

1. Thời gian khảo sát: 1/2 ngày làm việc(từ 8 giờ 30 phút ngày 08/01/2015)

2. Nội dung khảo sát

- Tổng quan hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Tìm hiểu cách thức điều hành giữa công ty vớicác đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải và hành khách thông qua phần mềm Grabtaxi;

- Thoả thuận hoặc hợp đồng ký kết giữa Công tyvới các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải;

- Quy trình đăng ký, sử dụng phần mềm Grabtaxicủa các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải và hành khách;

- Quy trình thanh toán, hạch toán doanh thu, chiphí của Công ty; tình hình kê khai nghĩa vụ thuế của Công ty;

- Các vướng mắc trong quá trình thực thi chínhsách thuế đối với hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Thành phần đoàn khảo sát Tổng cục Thuế.

- Bà Nguyễn Thị Hánh - Phó Vụ trưởng - Trưởngđoàn;

- Ông Nguyễn Xuân Tú - Chuyên viên - Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh - Chuyên viên - Thànhviên;

- Ông Vũ Đức Chính - Chuyên viên - Thanh viên;

- Bà Dương Quỳnh Trang - Chuyên viên - Thànhviên;

- 01 công chức cơ quan thuế quản lý trực tiếpCông ty - Thành viên.

Tổng cục Thuế thông báo để Quý Công ty đượcbiết, chuẩn bị các nội dung nêu trên và bố trí đúng thành phần có thẩm quyềntiếp Đoàn khảo sát. Nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị liên hệ với Tổng cục Thuếtheo số điện thoại: 04.39727784 (gặp ông Nguyễn Xuân Tú) để được hỗ trợ.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG - PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
BAN CẢI CÁCH VÀ HIỆN ĐẠI HOÁ
Nguyễn Quang Tiến