VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 06/VPCP-KTN
V/v Đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng các dự án thủy điện Bản Chát, Huội Quảng

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Saukhi xem xét báo cáo kết quả cuộc họp về các dự án thủy điện Bản Chất, HuộiQuảng, do đồng chí Thái Phụng Nê, Phái viên Thủ tướng Chính phủ chủ trì, PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Trongthời gian qua, do khó khăn về nguồn vốn, công tác xây dựng trên công trườngthủy điện Bản Chát bị chững lại, công tác xây dựng trên công trường thủy điệnHuội Quảng đã tạm dừng. Ngoài nguyên nhân chính là thiếu vốn, đối với Dự ánthủy điện Huội Quảng còn do cầu đường đến công trình bị các đợt mưa lớn làm hưhỏng nặng, các bên liên quan chưa xác định được nguồn cung cấp đá và cát choxây dựng công trình.

Yêucầu Chủ đầu tư và các nhà thầu nhanh chóng khắc phục các tồn tại, ngay từ đầunăm 2009, đẩy mạnh thi công nhằm đạt được các mục tiêu đề ra và thực hiện ngaycác nhiệm vụ sau đây:

1.Dự án thủy điện Bản Chát:

-Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Chủ đầu tư) bằng nguồn vốn tự thu xếp kịp thờithanh toán ngay từ đầu năm theo phiếu giá đang tồn đọng; thanh toán kịp thờikhối lượng hoàn thành trong thời gian chưa vay được vốn tín dụng trong nước, kểcả ứng một phần vốn năm 2009 để Tổng công tác xây dựng hạ tầng (Licogi) thicông đáp ứng mục tiêu tiến độ quy định.

-Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là ngân hàng đầu mối chovay tín dụng Dự án thủy điện Bản Chát khẩn trương hoàn thành việc thẩm định Dựán theo hướng: hồ chứa thủy điện Bản Chát điều tiết nước, tạo điều kiện cho Dựán thủy điện Huội Quảng tăng sản lượng cung cấp điện lên lưới điện quốc gia.Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônViệt Nam sớm thỏa thuận, ký hợp đồng vay tín dụng trong đầu Quý I năm 2009.

2.Dự án thủy điện Huội Quảng:

Tậpđoàn Điện lực Việt Nam:

-Khẩn trương xem xét phương án vay tín dụng trong nước và lựa chọn tổ chức tíndụng để đàm phán và ký hợp đồng vay vốn đầu tư Dự án thủy điện Huội Quảng.

- Đảmbảo nguồn vốn mua sắm kịp thời thiết bị cơ điện đáp ứng tiến độ xây dựng Dự ánthủy điện Bản Chát và Dự án thủy điện Huội Quảng.

-Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Chủ đầu tư) và Tổng công ty Sông Đà (Tổng thầu)trong đầu tháng 01 năm 2009 xem xét và thỏa thuận về việc đảm bảo giao thôngbao gồm cả cầu và đường đến công trình, xác định và cung cấp đầy đủ và có cơ sốdự trữ đá và cát cho công trình.

-Chủ đầu tư trong tháng 01 năm 2009 xem xét và quyết định phương án kết cấu đậpdâng nước để thông báo cho Tổng thầu chủ động chuẩn bị thi công Dự án thủy điệnHuội Quảng.

3.Tổng công ty xây dựng hạ tầng (Tổng thầu Dự án thủy điện Bản Chát), Tổng côngty Sông Đà (Tổng thầu Dự án thủy điện Huội Quảng) tăng cường lực lượng thicông, thiết bị xe máy, thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tiến độnăm 2009.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị liênquan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng; các PTTgCP;
- UBND các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu;
- Ngân hàng NN và PTNT VN;
- TCTy Sông Đà;
- TCTy Xây dựng hạ tầng (Licogi);
- Đ/c Thái Phụng Nê, Phái viên TTgCP;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng; các Vụ TKBT, TTĐT, KTTH, ĐP, QHQT;
- Lưu: VT, KTN (4), Ch (32)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý