BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------
V/v: Tạm nhập, tái xuất khoáng sản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Trả lời công văn số 49/SCT-HNKT &HTQT của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về việc tạm nhập, tái xuất khoáng sản, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:
Các mặt hàng khoáng sản nêu tại công văn nêu trên của Sở Công Thương thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương và không thuộc Danh mục được phép xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản. Vì vậy, theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, khi tạm nhập tái xuất các mặt hàng này, Công ty phải xin giấy phép của Bộ Công Thương.
Thủ tục và hồ sơ xin cấp Giấy phép tạm nhập tái xuất thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP và Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương.
Cục Xuất nhập khẩu xin gửi để Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- TT Trần Tuấn Anh (để b/c);
- Vụ Công nghiệp nặng;
- Cục trưởng;
- Lưu: VT, TMQT
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thị Thu Hương