BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0622/TM-XNK

V/ v Thu nợ Từ Lào

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Bộ Tài chính (Tổng Cục Hải quan)
- Công ty TNHH Quốc Vỹ (Tỉnh Kon Tum)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1015/VPCP-KTTH ngày 07/03/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu và thu thuế đối với xe máy dạng CHD thu nợ, đổi hàng với Lào, Bộ Thương mại đề nghị Tổng Cục Hải quan giải toả lô hàng 300 bộ linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy do Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Vỹ (Kon Tum) đã nhập khẩu về cảng Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 31/12/2002 theo giấy phép của Bộ Thương mại cấp.

Lô hàng trên tạm nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất áp dụng trong năm 2002, việc quyết định chính thức mức thuế phải nộp sẽ được xử lý sau khi Bộ Tài chính báo cáo kết quả kiểm tra cụ thể về số nợ của công ty.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu