BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0627 TM/XNK
V/v chuyển khẩu ô tô vận chuyển hành khách từ 16 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Đại lý Hàng hải Quảng Ninh
Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 106/DLHH ngày 6.3.2003 của Đại lý Hàng hải Quảng ninh về vấn đề nêu trên;

Căn cứ ý kiến của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng ninh tại công văn số 106/DLHH ngày 6.3.2003 của Đại lý Hàng hải Quảng Ninh;

Căn cứ “Quy chế về kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu” ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31.10.1998 của Bộ Thương mại;

Bộ Thương mại đồng ý Đại lý Hàng hải Quảng Ninh được kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu mặt hàng ô tô vận chuyển hành khách từ 16 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng (mua của khách hàng Hồng kông bán cho khách hàng Philippines) theo các quy định sau đây:

1. Tên hàng: Ô tô vận chuyển hành khách từ 16 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng (chủng loại và số lượng từng loại theo packing list kèm theo từng chuyến giao hàng).

2. Số lượng: 50 chiếc với trị giá 1.000.000 USD (Một triệu USD).

3. Hàng được vận chuyển đến cảng Hải phòng/Hòn Gai/Cẩm phả/Khu chuyển tải Vạn Gia/Đà Nẵng bằng đường biển, không làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam sau đó vận chuyển đến Philippines theo đường biển, không làm thủ tục hải quan xuất khẩu khỏi Việt Nam.

4. Hàng hoá chuyển đến phải được chuyển đi nhanh gọn, dứt điểm theo từng chuyến.

5. Công ty yêu cầu người bán chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về nhãn mác hàng hoá về quyền sở hữu công nghiệp hàng hoá theo Luật pháp quốc tế và Luật pháp Việt Nam.

Các quy định khác thực hiện theo quy chế kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31.10.1998 của Bộ Thương mại.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp chỉ đạo Đại lý Hàng hải Quảng Ninh thực hiện đúng các quy định trên đây, không cho phép hàng hoá nói trên thẩm lậu vào thị trường nội địa. Vào ngày 25 hàng tháng, Đại lý Hàng hải Quảng Ninh có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thương mại.

Văn bản này có giá trị thực hiện đến 31.12.2003./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu