BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0637/TM-XNK
V/v Chuẩn bị cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2003

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Thương mại nhận được văn bản số 930/VPCP /KTTH ngày 04/03/2003 của Văn phòng Chính phủ đề nghị góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Về vấn đề này, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Bộ Thương mại về cơ bản nhất trí với tinh thần dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Về một số nội dung cụ thể, Bộ Thương mại kiến nghị:

- Mục 6.b: Đề nghị không đưa vào dự thảo đoạn “tích cực đàm phán tăng hạn ngạch các mặt hàng xuất khẩu như thuỷ sản, da giày, điện tử” vì những mặt hàng này không có hạn ngạch xuất khẩu.

- Về thị trường xuất khẩu, đề nghị sửa thành: “Tích cực thực hiện phương châm đa dạng hoá thị trường xuất khẩu. Đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường chủ yếu như Hoa kỳ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, ASEAN, khôi phục các thị trường truyền thống đi đôi với việc mở thêm các thị trường xuất khẩu mới (Trung đông, châu phi, Mỹ La tinh...)”

- Đề nghị sửa câu cuối của đoạn 6.b thành: “Phối hợp với các Bộ, ngành và Hiệp hội ngành hàng trong việc đấu tranh khắc phục các hàng rào phi quan thuế, hàng rào kỹ thuật và xử lý các tranh chấp thương mại đối với các hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam”

- Mục 6.c: Các giải pháp thúc đẩy xuất năm 2003, trong đó có biện pháp thưởng kim ngạch xuất khẩu, đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cụ thể tại văn bản 78/CP - KTTH của Chính phủ ngày 20/01/2003. Vì vậy, Bộ Thương mại kiến nghị sửa mục 6.c thành: “Bộ Thương mại phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu tại văn bản 78/CP -KTTH của Chính phủ ngày 20/01/2003”.

- Mục 10: Đề nghị bổ sung như sau: “Trên cơ sở tham khảo và tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành hữu quan, Bộ Nội vụ trình Chính phủ trong quý III dự thảo Nghị định về Hiệp hội...”

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Thương mại về dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Kính chuyển Văn phòng Chính phủ tham khảo, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu