BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0642/TM-XNK
V/v Nhập khẩu xăng dầu

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính (Tổng Cục Hải quan)

Tiếp theo công văn số 070/TM-CSTNTN ngày 6/3/2003 của Bộ Thương mại về việc một số doanh nghiệp đầu mối tạm ngừng việc nhập khẩu xăng dầu theo chỉ tiêu tạm giao tại công văn số 2222/TM-XNK ngày 11/12/2002 của Bộ Thương mại, Bộ Thương mại đề nghị Bộ Tài chính (Tổng Cục Hải quan) giải quyết thủ tục nhập khẩu xăng dầu cho công ty xăng dầu Hàng Không (các chủng loại xăng dầu khác trừ nhiên liệu bay), công ty Thương mại Dầu khí Đồng tháp, Công ty xăng dầu Quân đội và Công ty xuất nhập khẩu Vật tư Đường biển theo nguyên tắc sau đây:

Doanh nghiệp sử dụng chỉ tiêu nhập khẩu xăng dầu tạm giao tại công văn số 2222/TM-XNK ngày 11/12/2002 của Bộ Thương mại để tiếp tục làm thủ tục nhập khẩu đối với lô hàng xăng dầu mà doanh nghiệp đã ký hợp đồng nhập khẩu và đã mở L/C thanh toán trước ngày 10/3/2003 (theo Điểm 2 công văn số 070/TM-CSTNTN dẫn trên của Bộ Thương mại).

Đề nghị Bộ Tài chính (Tổng Cục Hải quan) phối hợp chỉ đạo thực hiện. Trân trọng.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THÚ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ