BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0649/TM-XNK
V/v thực hiện nhập khẩu xe ô tô chở khách

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 249/UB-TM ngày 06/3/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về nội dung nêu trên, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Căn cứ vào công văn số 1068/VPCP-KTTH ngày 20/3/2001 của Văn phòng Chính Phủ và công văn số 210/UB-TM ngày 28/02/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; Bộ Thương mại đã có công văn số 0731/TM-XNK ngày 23/3/2001 đồng ý Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Trị được nhập khẩu 50 chiếc ôtô chở khách loại từ 16 chỗ ngồi trở lên. Việc mở tín dụng như thanh toán đối với số xe nói trên phải kết thúc trước ngày 30/4/2001.

Bộ Thương mại đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Trị thực hiện việc nhập khẩu ôtô chở khách theo chỉ đạo của Chính phủ. Trong trường hợp có vướng mắc, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giải quyết.

Bộ Thương mại xin thông báo để quý Uỷ ban biết./.

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu