BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0657/TM-XNK
V/v chọn doanh nghiệp nhập khẩu phân bón dự trữ

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trả lời công văn số 1016/KH ngày 17/3/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vấn đề nêu trên, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Nhất trí với ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc lựa chọn 2 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón dự trữ theo Quyết định số 37/2003/QĐ-TTg ngày 12/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là:

- Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp (Vigecam) nhập dự trữ cho khu vực miền Bắc và Miền Nam.

- Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An nhập dữ trữ cho khu vực miền Trung.

2. Về số lượng nhập dự trữ: căn cứ theo nhu cầu phân bón của từng khu vực và khả năng nhập khẩu của doanh nghiệp, Bộ Thương mại đề nghị như sau:

- Khu vực miền Bắc: 30.000 tấn

- Khu vực miền Trung: 20.000 tấn

- Khu vực miền Nam 50.000 tấn.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp để việc nhập khẩu được kịp thời.

Trân trọng.

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu