BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 067/ĐKVN-VAQ
V/v: Xử lý đối với ô tô nhập khẩu có số động cơ bị mờ, không đọc được.

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Tổngcục hải quan

Thựchiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải nêu trong công văn số 160/BGTVT-KHCN Cục Đăng kiểm Việt Nam có ý kiến đối với tình trạng số động cơcủa chiếc ô tô nhập khẩu đã được kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận chất lượng antoàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu số PK/044599 như sau:

1.Căn cứ vào kết quả kiểm tra thực tế thì chiếc ô tô này đạt yêu cầu về chấtlượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo Thông tư số 31/2011/TT-BGTVTngày 15/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

2.Về tình trạng số động cơ của chiếc xe nói trên, theo kết quả kiểm tra ngày18/10/2011, Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận thấy số động cơ của chiếc xe này đã bị “mờ,không đọc được”. Tuy nhiên, theo công văn số 6663/TCHQ-GSQL ngày 29/12/2011của Tổng cục hải quan thì Viện Khoa học hình sự - Tổng cục cảnh sát đã kết luậnvề tình trạng của số động cơ chiếc xe này là:“bề mặt kim loại tại vị tríđóng hàng số máy không bị tẩy xóa, sửa chữa. Tại vị trí này kim loại bị oxyhóa, bong tróc, làm mất hết các ký tự của hàng số”. Bởi vậy, theo quan điểmcủa Cục Đăng kiểm Việt Nam thì chiếc xe này không thuộc đối tượng “bị đục sửasố khung, số động cơ”.

3.Thực tế trước đây đã có một số ô tô nhập khẩu không có số khung hoặc số động cơnhưng khi tiến hành thủ tục đăng ký biển số xe đã được cơ quan Công an đóng mớisố khung hoặc số động cơ theo hệ thống quản lý chuyên ngành của cơ quan Côngan.

CụcĐăng kiểm Việt Nam xin gửi ý kiến nêu trên để Quý Tổng cục xem xét, xử lý theothẩm quyền.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Lê Mạnh Hùng (để b/c);
- Lưu: VP, VAQ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Hữu Đức