BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0675/TM-XNK
V/v nhập khẩu gỗ Campuchia

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại XNK Tổng hợp Trung Hữu

Trả lời công văn số 01/2003 ngày 15/02/2003 của Công ty TNHH thương mại XNK tổng hợp Trung Hữu về việc nhập khẩu gỗ cao su chế biến;

Căn cứ công thư số 296 MOC/M2003 ngày 07/02/2003 của Bộ Thương mại Vương Quốc Campuchia gửi Bộ Thương mại Việt Nam thông báo công ty Men Sarun CO., LTD được xuất khẩu gỗ chế biến qua Việt Nam;

Bộ Thương mại đồng ý công ty TNHH thương mại XNK Tổng hợp Trung Hữu được nhập khẩu từ Campuchia 3.000 m3 gỗ cao su đã qua chế biến qua cửa khẩu Samats (Tây ninh).

Khái niệm gỗ chế biến được hiểu theo giấy phép xuất khẩu của Campuchia. Doanh nghiệp chỉ được nhận gỗ trên phần đất Việt Nam sau khi Campuchia đã hoàn tất thủ tục xuất khẩu do Nhà nước Campuchia quy định. Tuyệt đối không được đưa người và phương tiện sang đất Campuchia.

Bộ Thương mại lưu ý Công ty thực hiện việc thanh toán tiền hàng nhập khẩu qua ngân hàng, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý ngoại hối.

Văn bản có hiệu lực đến ngày 31/12/2003./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THÚ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu