BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0687TM/XNK
V/v đưa máy móc, thiết bị đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào trong nước để thi công công trình, bảo hành sửa chữa

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Tổng Cục Hải quan

Ngày 21.6.2000 của Bộ Thương mại đã ban hành công văn số 2797 TM/ĐT trong đó có nêu: “Bộ Thương mại có trách nhiệm xem xét và cấp giấy phép tạm xuất xuất, tái nhập máy móc thiết bịu căn cứ vào hợp đồng thi công xây dựng ký giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác nước ngoài”;

Qua gần 3 năm thực hiện, Bộ Thương mại nhận thấy công tác phối hợp quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Bộ Thương mại và Tổng Cục Hải quan đối với loại hình này đã đi vào nề nếp, hiệu quả. Tuy nhiên, với việc quản lý như thời gian qua cũng phần nào gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp ở xa Hà Nội và cũng không phù hợp với thực tế quản lý đặc biệt là sau khi Luật Hải quan được ban hành.

Vì vậy, để tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp trong sản xuất và kinh doanh, Bộ Thương mại đề nghị Tổng Cục Hải quan chỉ đạo và hướng dẫn Hải quan địa phương làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đưa ra ngoài hoặc đưa vào trong nước để thi công công trình, bảo hành sửa chữa theo hợp đồng dưới hình thức tạm nhập tái xuất, tạm nhập tái nhập theo quy định hiện hành, không phải xin giấy phép Bộ Thương mại.

Riêng những máy móc thiết bị, phương tiện thuộc các dự án đầu tư trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA; các dự án đầu tư ra nước ngoài và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đưa vào trong nước thi công hoặc đưa ra nước ngoài để sửa chữa dưới hình thức tạm nhập, tái xuất, tạm xuất tái nhập thực hiện theo quy định hiện hành.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu