BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0689 TM/XNK
V/v Nghiên cứu thị trường xuất khẩu cá tra, cá basa

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Thuỷ sản

Để hỗ trợ cho việc mở rộng thị trường xuất khẩu cá basa, Bộ Thương mại đã chỉ thị các cơ quan thương vụ của Việt Nam ở nước ngoài tiến hành nghiên cứu thị trường tiêu thụ hai loại cá này.

Đến nay, một số thương vụ đã có báo cáo về Bộ Thương mại kết quả tìm hiểu ban đầu về nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ cá Basa, cá tra của nước sở tại. Bộ Thương mại xin chuyển các tài liệu này đến Bộ Thuỷ sản để Quý bộ tham khảo.

Các Doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu cụ thể hơn về các thị trường nói trên đề nghị Quý Bộ có thông báo để họ làm việc trực tiếp với các thương vụ theo địa chỉ đính kèm công văn này.

Trân trọng.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu