BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 069/XNK-CN
V/v thủ tục nhập khẩu xe ô tô ba bánh

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Bảo Minh Motor Việt Nam
Địa chỉ: 239/281 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Phúc đáp công văn số 1368/BM , ngày22 tháng 01 năm 2014, của Công ty TNHH Bảo Minh Motor Việt Nam về việc đề nghịhướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe ô tô ba bánh chưa qua sử dụng, thương hiệuMorgan (Anh quốc), Cục Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Việc nhập khẩu ô tô chưa qua sửdụng (mã HS 8703) được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đạilý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và các văn bản hướngdẫn có liên quan.

Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định "…không cấp phép mới cho lưu hànhthêm các loại xe cơ giới ba bánh; đối với các loại xe cơ giới ba bánh hiện cóđang lưu hành thì ban hành quy định cấm lưu hành (kể cả xe cơ giới ba bánh nhậpkhẩu) trong nội thành, nội thị và các quốc lộ…"

Cục Xuất nhập xin thông báo để Côngty TNHH Bảo Minh Motor Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Tuấn Anh (để báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, CN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà