BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06TCT/NV5
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Công ty kiểm toán ERNST & YOUNG

Trả lời công văn số OMV- 221102 ngày 22/11/2002 của Công ty kiểm toán ERNST & YOUNG về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hoá đơn GTGT đầu vào của Công ty OMV mua hàng hoá của Công ty Liên doanh dịch vụ khoan M-I nhưng kê khai chậm, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ tài chính thì “Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, trường hợp do lý do khách quan thì được khấu trừ trong thời gian tối đa là 03 tháng tiếp sau.”

Đối với trường hợp của Công ty OMV EXPLORATION GMBH, Công ty kê khai chậm các hoá đơn GTGT đầu vào quá thời hạn qui định nêu trên, do vậy các hoá đơn GTGT đầu vào do kê khai chậm sẽ không được khấu trừ.

Việc xử lý của Cục thuế Hà Nội tại công văn số 2170/CT ngày 19/11/2002 là đúng với quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC Đề nghị Công ty OMV EXPLORATION GMBH thực hiện việc kê khai và khấu trừ thuế GTGT theo đúng hướng dẫn của Cục thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty ERNST & YOUNG biết./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến