BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/BNN-HTQT
V/v cơ chế tài chính cho dự án “Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông”

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2012

 

Kínhgửi: Bộ Tài chính

Trả lời công văn số 17158/BTC-QLNngày 15/12/2011 của quý Bộ về việc góp ý cho dự thảo công văn trình Thủ tướngChính phủ cơ chế tài chính áp dụng cho dự án “Tăng cường quản lý thủy lợi và cảitạo các hệ thống thủy nông” vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có ý kiến như sau:

1. Bộ NN&PTNT đồng ý với cơ chếtài chính đề xuất áp dụng cho nguồn vốn vay của ADB và Cơ quan Phát triển Pháp(AFD) như dự thảo.

2. Đối với nguồn vốn đối ứng:

- Nguồn vốn trung ương sẽ: (i) cấpphát cho toàn bộ phần đối ứng để xây dựng cơ sở mới của Trường Đại học Thủy lợi(trừ việc lập quy hoạch chi tiết và đền bù giải phóng mặt bằng) và (ii) cấp phátcho các hoạt động thuộc nhiệm vụ chi ngân sách trung do Bộ NN&PTNT thựchiện, bao gồm đối ứng của tất cả các hoạt động thuộc Hợp phần 2 và 3 (25,0triệu USD, không bao gồm Khu tưới mẫu Gia Bình).

- Ngân sách tỉnh Bắc Ninh bố tríchi phí thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương liên quan đến đầu tư xâydựng Khu tưới mẫu Gia Bình (0,23 triệu USD).

- Chi phí đền bù, giải phóng mặtbằng để xây dựng cơ sở mới trường Đại học Thủy lợi tại khu đại học Phố Hiến, tỉnhHưng Yên do tỉnh Hưng Yên bố trí (14,3 triệu USD).

- Trường Đại học Thủy lợi bố tríkinh phí cho lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu xây dựng Trường tại Khu Đạihọc Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên (0,05 triệu USD).

Việc tỉnh Hưng Yên bố trí chi phí đềnbù, giải phóng mặt bằng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cam kết tại cácvăn bản số 1487/UBND-VP ngày 14/9/2011 và số 1541/UBND-VP ngày 21/9/2011, theo đótỉnh Hưng Yên sẽ bố trí đủ kinh phí, tổ chức giải phóng mặt bằng và bàn giaocho Trường Đại học Thủy lợi theo đúng tiến độ triển khai dự án.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phêduyệt.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban CPO thủy lợi;
- Trường ĐHTL;
- Lưu: VT, HTQT (NTĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng