BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Công ty TNHH một thành viên Xây Lắp Dầu khí Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 01/CV-XLDKHN ngày 05/01/2009 của Công ty TNHH một thành viên Xây Lắp Dầu khí HàNội về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 05/2007/TT –BXDngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình thì các chi phí như nêu trong công văn số 01/CV - XLDKHN ngày05/01/2009 thuộc công trình Văn phòng Viện Dầu khí – Tập Đoàn Dầu khí Việt namlà chi phí kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư thuộckhoản mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình trong tổng mức đầu tư củadự án đầu tư xây dựng công trình (không thuộc khoản mục chi phí chung).

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty TNHHmột thành viên Xây Lắp Dầu khí Hà Nội tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ
XÂY DỰNGPhạm văn Khánh