BỘ XÂY DỰNG
-----------------
V/v: Xác định loại hình của BQL PT KĐTM theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ
Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1438/SNV-TCCBCC ngày 18/10/2011 của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ xin ý kiến về việc xác định loại hình phù hợp của Ban quản lý dự án phát triển khu đô thị mới trên địa bàn thành phố. Căn cứ nội dung công văn nêu trên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới là đơn vị được UBND cấp tỉnh thành lập tùy theo yêu cầu thực tế của địa phương để giúp UBND cấp tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn được giao được quy định tại Điều 10 Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới. Trong số những nhiệm vụ được giao có nhiệm vụ là đầu mối kết nối để giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các dự án trong khu đô thị mới với cơ quan hành chính địa phương. Đây là loại hình đơn vị sự nghiệp không phải là cơ quan hành chính.
Việc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ dự kiến loại hình của Ban quản lý phát triển khu đô thị mới là đơn vị sự nghiệp là phù hợp với tinh thần của Nghị định 02/2006/NĐ-CP.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ được biết và tiếp tục triển khai công việc.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Cần Thơ;
- Sở Xây dựng TP Cần Thơ;
- Thứ trưởng Cao Lại Quang (để b/c);
- Cục trưởng Cục PTĐT (để b/c);
- Lưu: VP, PTĐT. PC.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Viết Chiến