BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 911/SXD-QLN của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 911/SXD-QLN ghi ngày 23/12/2013của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn xin ý kiến về việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có côngvới cách mạng về nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Điều 3của Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thựchiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì:

1. Đối với trường hợp thuộc đối tượng, đủ điều kiện được hỗtrợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và đã được phê duyệt theo Đề án hỗ trợngười có công với cách mạng về nhà ở của tỉnh mà chết trong khi chờ kinh phítriển khai thực hiện thì hộ gia đình người có công với cách mạng đó vẫn đượchưởng hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg .

2. Đối với trường hợp đối tượng thuộc diện đang rà soát, bổsung theo Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở của tỉnh mà chếtthì không được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Quyếtđịnh số 22/2013/QĐ-TTg để Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b);

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà