BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 07/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 1476/SXD-QLN của Sở XD Thừa Thiên - Huế

Hà Nội, ngày 9 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế

Trả lời văn bản số 1476/SXD-QLN ngày 29/12/2008 của Sở Xâydựng Thừa Thiên - Huế về việc giải quyết nhà đất số 132 (số cũ 98) Phan ĐăngLưu - TP Huế, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định Điều 2 của Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày26/11/2003 của Quốc hội về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trongquá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hộichủ nghĩa trước ngày 01/7/1991 và Nghị quyết số 755/2005/UBTVQH11 ngày02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và đối chiếu với tài liệu do Sở Xâydựng cung cấp kèm theo Công văn 1476/SXD-QLN về nguồn gốc, quá trình quản lý,bố trí sử dụng thì nhà đất số 132 (số cũ 98) Phan Đăng Lưu, TP Huế thuộc diệnxác lập sở hữu toàn dân. Nhà đất này đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên -Huế đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế(công an phường Phú Hoà) ngày 30/8/2006 với mục đích sử dụng là đất an ninh vàthời hạn sử dụng lâu dài. Do vậy, việc đòi lại nhà đất số 132 (số cũ 98) PhanĐăng Lưu - TP Huế là không có cơ sở để giải quyết.

Đề nghị Sở Xây dựng Thừa Thiên - Huế báo cáo Uỷ ban nhân dântỉnh hoàn tất thủ tục pháp lý xác lập sở hữu toàn dân đối với căn nhà nêu trênvà thực hiện quản lý theo quy định về quản lý tài sản thuộc sở hữu nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà