BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn xuất khẩu các sản phẩm đá tấm, đá khối, đá ốp lát của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vật liệu Á Cộng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2010

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khoáng sản Vật liệuÁ Cộng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 04/2009/CV-AC ngày24/12/2009 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vật liệu Á Cộng về việc hướng dẫnxuất khẩu các sản phẩm đá tấm, đá khối, đá ốp lát. Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Công ty Cổ phần Khoáng sản Vật liệu Á Cộng có hợp đồng muacác sản phẩm đá tấm, đá khối, đá ốp lát được khai thác từ các mỏ đá tại xãPhước Long, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và thôn 3, xã Đắk N” Drót, huyệnĐắk Mil tỉnh Đắk Nông của các đơn vị có giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệulực.

Căn cứ Điều 44 của Luật Khoáng sản ban hành năm 1996 quyđịnh “Tổ chức, cá nhân hoạt động chế biến khoáng sản phải xin giấy phép chếbiến khoáng sản, trừ trường hợp hoạt động chế biến khoáng sản kèm theo hoạtđộng khai thác đã được phép” thì Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản của Công ty khôngcần phải có giấy phép chế biến kèm theo.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 và khoản 2 Điều 4, Thông tưsố 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoángsản làm vật liệu xây dựng thì các sản phẩm đá tấm, đá khối, đá ốp lát của Côngty không thuộc danh mục hạn chế xuất khẩu và đáp ứng được các điều kiện, tiêuchuẩn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo quy định.

Như vậy, đối với các sản phẩm đá tấm, đá khối, đá ốp láttương tự nêu trên của Công ty được mua từ các đơn vị có giấy phép khai thác cònhiệu lực sẽ đủ điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định.

Trên đây là giải đáp và hướng dẫn của Bộ Xây dựng về xuấtkhẩu các sản phẩm đá của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vật liệu Á Cộng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh; Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Hải Phòng, Nghệ An;
- Lưu: VP, VLXD.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG




Lê Văn Tới