BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 07-CV/TW
về việc tổng kết Chỉ thị số 22-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2011

Ngày 24-2-2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) đã banhành Chỉ thị số 22-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tácđảm bảo trật tự an toàn giao thông”; 8 năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền,mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều chủtrương, biện pháp, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW củaBan Bí thư.

Công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đã đạt đượcnhiều kết quả trên các mặt, tình hình tai nạn giao thông bước đầu được kiềmchế, trật tự an toàn giao thông có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực thiệnChỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư ở một số đơn vị, địa phương chưa mạnh mẽ,thường xuyên; chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành vàocông tác đảm bảo an toàn giao thông; nhiều địa phương, đơn vị còn khoán trắngcho lực lượng cảnh sát giao thông và ngành giao thông thực hiện; một số nơi chỉmới triển khai quán triệt chỉ thị, chưa tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện…Cho nên, tình hình trật tự, an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, số vụtai nạn giao thông xảy ra còn nhiều, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tàisản, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Ý thức chấp hành pháp luật củangười tham gia giao thông còn hạn chế, vấn đề tai nạn giao thông đang là nhữngbức xúc của toàn xã hội.
Để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác đảm bảo trật tự,an toàn giao thông, làm giảm tai nạn giao thông trong những năm tới, huy độngđược sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương trongviệc thực hiện nhiệm vụ này, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, các banđảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương căn cứ vào chứcnăng, nhiệm vụ của đơn vị mình tổ chức tổng kết 8 năm thực hiện Chỉ thị22-CT/TW của Ban Bí thư (khoá IX), với các nội dung sau đây:

1- Về mục đích, yêu cầu:

Đánh giá đúng thực trạng kết quả việc thực hiện Chỉ thị22-CT/TW của Ban Bí thư (khoá IX), các mặt được, chưa được, những hạn chế,thiếu sót; nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra những chủtrương, giải pháp tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thôngtrong, tình hình mới.

2- Về nội dung tổng kết:

Tập trung đánh giá kết quả tình hình thực hiện 5 chủ trương,giải pháp cơ bản, lâu dài và các biện pháp cấp bách về đảm bảo trật tự, an toàngiao thông đã nêu trong Chỉ thị, cụ thể là:

- Công tác tuyên truyền học tập chỉ thị, giáo dục phổ biếnpháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tổchức cuộc vận động “Toàn dân giữ gìn trật tự, an toàn giao thông”.

- Tình hình, kết quả xây dựng, hoàn thiện các văn bản phápluật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

- Tình hình xây dựng, hoàn thiện chiến lược, quy hoạch, kếhoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, chiến lược, chính sáchphát triển phương tiện giao thông vận tải.

- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, antoàn giao thông.

- Công tác chấn chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo và sáthạch cấp giấy phép lái xe, kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện giao thôngđường bộ, đường sắt, đường thuỷ, xử lý cán bộ, công chức có hành vi tiêu cựctrong công tác kiểm định và sát hạch cấp giấy phép điều khiển phương tiện giaothông.

3- Về phương pháp tiến hành:

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo các đơn vị liên quan của địaphương giúp tỉnh uỷ, thành uỷ đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị ở địa phươngtrong 8 năm qua, đề ra các giải pháp làm giảm tai nạn giao thông trong nhữngnăm tới phù hợp với từng địa phương, đơn vị và tổ chức hội nghị tổng kết ở cấptỉnh, tiến hành tổng kết từ cơ sở trở lên.

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trựcthuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị 22-CT/TWcủa Ban Bí thư (khoá IX) có các hình thức tổng kết phù hợp đảm bảo yêu cầu đềra.

4- Tổ chức thực hiện:

- Giao Đảng uỷ Công an Trung ương chủ trì, có kế hoạch hướngdẫn các địa phương, đơn vị tổ chức việc tổng kết thực hiện chỉ thị này. Phốihợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các ban, ngành chức năng tổ chức khảo sát,kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ở một số tỉnh, thành phố trọngđiểm. Tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo tổng kết và dự thảo văn bản chỉ đạomới của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảotrật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảngđoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức tổng kết việc thựchiện Chỉ thị ở các bộ, ngành, địa phương, gửi báo cáo tổng kết về Bộ Công an và Văn phòng Trung ương Đảng trướcngày 30-8-2011 để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư.

T/M BAN BÍ THƯ
Trương Tấn Sang