BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/TCT-CC
V/v khảo sát hoạt động kinh doanh vận tải

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH Một thành viên Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)
(Địa chỉ: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế đang thực hiện Chương trình nghiêncứu quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải có sử dụng các giải phápcông nghệ thông tin. Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ thực hiện khảo sát đối với mộtsố doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải. Tổng cục Thuế thông báoChương trình khảo sát tại Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Hàng không Sânbay Tân Sơn Nhất (SASCO) như sau:

1. Thời gian khảo sát: 01 ngày làm việc(bắt đầu từ 9 giờ ngày 09/01/2014)

2. Nội dung khảo sát

- Tổng quan hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Tìm hiểu cách thức điều hành giữa Công ty vớihành khách và với các đối tác cung cấp dịch vụ vận tải hoặc cung cấp các giảipháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho vận tải (ví dụ Uber...);

- Thoả thuận hoặc hợp đồng giữa Công ty với cácđối tác cung cấp dịch vụ vận tải hoặc cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệthông tin phục vụ cho vận tải;

- Quy trình đăng ký, sử dụng phần mềm công nghệthông tin trong vận tải;

- Thanh toán, hạch toán doanh thu, chi phí củaCông ty; tình hình kê khai nghĩa vụ thuế của Công ty;

- Các vướng mắc trong quá trình thực thi chínhsách thuế đối với hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Thành phần đoàn khảo sát Tổng cục Thuế

- Bà Nguyễn Thị Hánh - Phó Vụ trưởng - Trưởngđoàn;

- Ông Nguyễn Xuân Tú - Chuyên viên - Thành viên;

- Ông Vũ Đức Chính - Chuyên viên - Thanh viên;

- Bà Dương Quỳnh Trang - Chuyên viên - Thànhviên;

- 01 công chức cơ quan thuế quản lý trực tiếpCông ty - Thành viên.

Tổng cục Thuế thông báo để Quý Công ty đượcbiết, chuẩn bị các nội dung nêu trên và bố trí đúng thành phần có thẩm quyềntiếp Đoàn khảo sát. Nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị liên hệ với Tổng cục Thuếtheo số điện thoại: 04.39727784 (gặp ông Nguyễn Xuân Tú) để được hỗ trợ.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG - PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
BAN CẢI CÁCH VÀ HIỆN ĐẠI HOÁ
Nguyễn Quang Tiến