VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/VPCP-QHQT
V/v xe ô tô tay lái nghịch của Thái Lan vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao;
- Tổng cục Du lịch;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 5025/GTVT-PCVT ngày 24 tháng 12 năm 2002) về việc xe ô tô tay lái nghịch của Thái Lan vào Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Tổng cục Du lịch và các cơ quan liên quan trao đổi với phía Thái Lan để đàm phán ký kết thoả thuận giữa hai nước về việc cho phép các đoàn du lịch Thái Lan đi xe ô tô tay lái nghịch vào Việt Nam và ngược lại.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý