BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0722/TM-XNK
V/v thuế nhập khẩu ô tô và linh kiện ô tô

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2002

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Thương mại đã nhận được công văn số 3587 TC/TCT ngày 12/4/2002 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung thuế nhập khẩu mặt hàng ô tô và linh kiện ô tô. Về vấn đề này, Bộ Thương mại xin có ý kiến như sau:

1. Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 1482/VPCP-KTTH ngày 25/3/2002 của Văn phòng Chính phủ nên cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo này.

2. Để việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được thông suốt, Bộ Thương mại đề nghị Bộ Tài chính cân nhắc thêm một số vấn đề sau:

- Việc nâng thuế đối với xe tải có thể gây ảnh hưởng đến chi phí vận tải trong thời gian tới trong khi ta đang nỗ lực cắt giảm chi phí để hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh cho hàng xuất khẩu. Vì vậy, đề nghị Bộ Tài chính xem xét thêm về khả năng đáp ứng nhu cầu xe tải của các doanh nghiệp lắp ráp trong nước (về chất lượng, về giá cả) để đưa ra quyết định phù hợp.

- Trong bản chào cho WTO chúng ta đã chào mức thuế của nhóm 8705 là 30%. Vì vậy, đề nghị cân nhắc thêm về dự kiến nâng thuế lên 40%.

- Thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho ô tô hiện nay đã ở mức rất cao (tổng cộng là 300% trên giá nhập khẩu đối với xe con). Mức thuế này sẽ rất khó duy trì trong quá trình đàm phán gia nhập WTO. Vì vậy, để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, có thể xem xét hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong nước bằng các chính sách thuế khác. Đề nghị Bộ Tài chính cân nhắc thêm.

Xin gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu