BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0725TM/XNK
V/v xuất khẩu gạo cho Philippines

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Hiệp Hội lương thực Việt Nam
- Tổng công ty Lương thực Miền Nam

Căn cứ công văn số 282/TCT /KD ngày 19/3/2003 của Tổng công ty Lương thực miền Nam báo cáo kết quả trúng thầu và đàm phán bán gạo sang Philippines, giao hàng trong tháng 4 và 5/2003;
Căn cứ đề nghị tại công văn số 21/CV /KD ngày 19/3/2003 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam về việc giao chỉ tiêu tham gia thực hiện hợp đồng trúng thầu nói trên;
Bộ Thương mại thông báo:

1. Danh sách các doanh nghiệp được giao chỉ tiêu tham gia thực hiện hợp đồng xuất khẩu 187.500 tấn gạo loại 25% tấm chi Philippines (theo phụ lục đính kèm Thông báo này).

2. Hiệp Hội Lương thực Việt Nam thông báo và hướng dẫn các doanh nghiệp được giao chỉ tiêu tham gia hợp đồng làm việc cụ thể với Tổng công ty Lương thực miền Nam để thống nhất nội dung liên quan đến việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu này.

3. Tổng công ty Lương thực miền Nam được thu mức phí uỷ thác 0,5 USD/MT. Các doanh nghiệp uỷ thác xuất khẩu được tính kim ngạch xuất khẩu và được hưởng mức giá FOB thực thu 164 USD/MT FOB.

4. Trên cơ sở tiến độ giao hàng theo hợp đồng xuất khẩu và việc chuẩn bị nguồn hàng của từng doanh nghiệp, Hiệp Hội lương thực Việt Nam và Tổng công ty Lương thực miền Nam phối hợp điều hành tiến độ giao hàng từng tháng, tránh gây biến động giá lúa gạo thị trường nội địa.

Bộ Thương mại thông báo Hiệp hội lương thực và Tổng công ty Lương thực miền Nam biết để thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu


PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số 0725 TM/XNK ngày 26/3/2003)

GIAO CHỈ TIÊU THAM GIA THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU 187.500 TẤN GẠO LOẠI 25% TẤM CHO PHILIPPINES

đơn vị tính: tấn

STT

Tên Doanh nghiệp

Số Lượng

1

Công ty NNK An Giang

6000

2

Công ty NNK Nông sản và thực phẩm An Giang

4000

3

Công ty Du lịch An Giang

4000

4

Công Ty TNHH Thương mại Phú Vinh

2000

5

Công ty NNK Lương thực VTNN Đồng Tháp

6500

6

Công ty Thương nghiệp XNK TH Đồng Tháp

5500

7

Công ty Thương Mại Kiên Giang

5000

8

Công ty NNK Kiên Giang

6000

9

Công ty Lâm sản Kiên Giang

3500

10

Công ty NNK và Lương thực Trà Vinh

5000

11

Công ty Thương mại Trà Vinh

1000

12

Công ty Lương Thực thực phẩm Vĩnh Long

5500

13

Công ty NNK Vĩnh Long

4000

14

Công ty Lương thực Long An

6500

15

Công ty Lương Thực Tiền Giang

6000

16

Công ty Thương nghiệp TH Tiền Giang

2000

17

Công ty Lương thực Bến Tre

1500

18

Công ty NNK Bến Tre

1500

19

Công ty NNK Nông sản và thực phẩm Cà Mau

3000

20

Công ty Lương thực Cần Thơ

2000

21

Công ty Mekong Cần Thơ

3000

22

Công ty Cổ phần TNTH & CBLT Thốt Nốt

3500

23

Nông trường Cờ đỏ

3000

24

Nông trường Sông Hậu

3500

25

Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ

2000

26

Công ty Lương thực thực phẩm Sóc Trăng

2000

27

Công ty Lương thực Minh Hải tỉnh Bạc Liêu

3000

28

Công ty GEDOSICO

2500

29

Công ty Lương thực TP.HCM

1000

30

Công ty nông sản thực phẩm TP.HCM

1000

31

Công ty TNHH Nông sản Vinh Phát

1000

32

Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

1000

33

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn

1000

34

Tổng công ty lương thực Miền Bắc

5000

35

Công ty xuất nhập khẩu Thái Bình

1000

36

Công ty TNHH Mỹ Tường

1000

37

Công ty TNHH Việt Hưng

1000

38

Công ty NNK Tổng hợp và đầu tư TP.HCM

1000

39

Công ty Sản xuất kinh doanh XNK

1000

40

Công ty NNK Tổng hợp I

1000

41

Công ty NNK với Lào

1000

42

Công ty NNK tạp phẩm TP.HCM

1000

43

Công ty NNK Tạp phẩm Hà Nội

1000

44

Công ty nông thổ sản II

1000

45

Công ty NNK Ngũ cốc

1000

46

Công ty NNK Súc sản và gia cầm

1000

47

Công ty TNHH Thanh Hoà

1000

48

Công ty Lương thực và cntp

1000

49

Công ty Lương thực Bình Thuận

500

50

Công ty Lương thực Ninh Thuận

500

51

Công ty Lương thực Khánh Hoà

500

52

Công ty Sông Hồng

500

53

Công ty Thương mại Nghệ An

500

54

Công ty Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh

500

55

Công ty Lương thực Lâm Đồng

500

56

Doanh nghiệp tư nhân Kim Châu

500

57

Doanh nghiệp Tư nhân Phú Cường

500

58

Tổng Công ty Lương thực miền Nam

5600

Tổng cộng

1874500