BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0730/TM-XNK
V/v thu lệ phí Giấy xác nhận nhập khẩu đối với mặt hàng kim cương thô

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế)

Thực hiện chỉ thị số 1600/2002/CT-QHQT-VPCP ngày 13/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc Việt Nam tham gia Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley đối với hoạt động xuất nhập khẩu kim cương thô, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 0053/2003/QĐ-BTM ngày 14/01/2003 giao nhiệm vụ cho 02 Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và ban hành Thông tư số 11/2002/TT-TM-XNK ngày 26/12/2002 và công văn số 0686/TM-XNK ngày 19/03/2003 hướng dẫn thực hiện việc quản lý xuất nhập khẩu kim cương thô.

Căn cứ các quy định nêu trên các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu sau khi xác nhận kim cương thô nhập khẩu vào Việt Nam phải thông báo bằng đường thư điện tử và gửi Giấy xác nhận nhập khẩu (Import Confirmation) bằng đường bưu điện tới nước xuất khẩu (phần lớn là Bỉ).

Để đảm bảo trang trải chi phí nêu trên cho các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu, Bộ Thương mại đề nghị Bộ Tài chính cho các Phòng quản lý xuất nhập khẩu thu lệ phí của các doanh nghiệp đối với Giấy xác nhận nhập khẩu kim cương thô là 20.000 đồng/tờ.

Sớm mong nhận được trả lời của Quý Bộ và Quý Tổng cục./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu