VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 0731/CV-LS-XNC
V/v: Lệ phí thị thực của Anh

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Văn Phòng Các Bộ, Cơ Quan Thuộc Chính Phủ
- Sở, Ban, Phòng Ngoại Vụ Ubnd Các Tỉnh, TP Trực Thuộc TW
- Sở Ngoại Vụ Thành Phố Hồ Chí Minh

Bộ Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len thông báo Quy định mới của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len về vịêc thu lệ phí thị thực và các dịch vụ lãnh sự như sau:

Kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2007, tăng giá tất cả các loại dịch vụ liên quan đến công việc lãnh sự như đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, công chứng, hợp pháp hoá giấy tờ, lệ phí cấp hộ chiếu và thị thực ở các Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len ở nước ngoài, cụ thể là:

Về thị thực:

- Tăng lệ phí cấp thị thực quá cánh từ 30 lên 44 Bảng Anh.

- Tăng lệ phí cấp thị thực 06 tháng nhiều lần từ 50 lên 63 Bảng và đối với sinh viên từ 85 lên 99 Bảng.

- Tăng lệ phí cấp thị thực cho các trường hợp nhập cư và kết hôn từ 260 lên 500 Bảng.

- Tăng lệ phí đối với các loại thị thực khác về lệ phí dán tem “không giới hạn trong định cư và làm việc tại Anh – certificate of abode” từ 85 lên 200 Bảng.

Về hợp pháp hoá: Lệ phí hợp pháp hoá mỗi văn bản là 27 Bảng.

Cục Lãnh sự quán xin thông báo Quý cơ quan biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP Cục, XNC

CỤC TRƯỞNG
Bùi Đình Dĩnh